КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Шапца

Предмет концесионог акта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца у целини, једном приватном партнеру. Разлог за поверавање делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца, једном приватном партнеру путем јавног конкурса, заснива се на искуствима заснованим на досадашњем функционисању обављања делатности превоза путника као и на обавезама које произилазе из Закона о комуналним делатностима. Анализом постојећег стања у области градско приградског превоза путника на територији града Шапца утврђено је  да досадашњи начин организације превоза није довољно економичан и ефикасан и да је ће обављање делатности јавног превоза од стране једног превозника бити значајно функционалније и економичније уз повећање броја линија градског превоза са 21 на 28. Организација градског и приградског линијског превоза путника на територији града Шапца ће обезбедити адекватан и безбедан превоз ученика до образовних установа, радника до њихових радних места, али и осталих категорија грађана града Шапца којима су неопходне услуге градско-приградског превоза путника, односно град Шабац је дужан да обезбеди неопходан квалитет комуналне делатности јавног превоза усклађен са потребама корисника и материјалним могућностима града, а у складу са Одлуком о линијском превозу путника на територији општине Шапац.

Као и већина градова у Србији, на територији града Шапца није основано јавно предузеће у чијој надлежности је делатности градског и приградског превоза путника. Узевши у обзир огромне трошкове и материјална улагања неопходне за оснивање и функционисање јавног предузећа који превазилазе могућности града Шабца, далеко оптималнија варијанта је поверавање делатности кроз реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.

Град Шабац је и у претходном периоду поверавао обављање услуге градског и приградског линијског превоза путника  трећим лицима. Анализом обављања јавног градског и приградског превоза у протеклим годинама закључено је да би град Шабац  моралода обезбеди минимум 61 аутобус и да запосли минимум 92 запослена (возача и пратеће особље). Поред тога неопходно је обезбедити и аутобуску станицу и радионице за поправку и одржавање возила. Ради се, дакле, о великим средствима која град Шабац неће моћи да определи у наредном периоду. На основу свега наведеног град Шабац се опредељује да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности јавног линијског градског и приградског превоза.

 

Остали пројекти