КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за обављање комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин

Реаланост са којом се суочава општина Неготин су супростављене тенденције: са једне стране опадање потребе грађана за коришћењем услуге приградског превоза, а са друге стране потреба за смањењем разлика између грађана у односу на мобилност и испуњење законских дужности општине да обезбеди обављање приградског превоза. Потреба за коришћењем услуге приградског превоза опада због општепознатих чињеница: вишедеценијске депопулације (у смислу повећања морталитета, миграције у земље европске уније и привредно развијенија подручја Републике Србије), повећање броја моторних возила у приватном власништву и коришћења услуга ауто-такси превоза и, у мањем обим, коришћења услуга превоза железницом, које обезбеђује мобилност грађана сеоских насеља.

У досадашњој пракси општине Неготин у области поверавања обављања комуналне делатности приградског превоза, постојали су реални захтеви превозника којим је повераван приградски превоза да се нађу модалитети за превазилажење очигледне економске нерентабилности приградског превоза и одрживости појединих линија приградског превоза.

Општина Неготин се опредељује да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности то јест да организује обављања комуналне делатности приградског превоза ради повећање броја корисника услуге приградског превоза што ће се рефлектовати на побољшање безбедности у саобраћају, смањење штетних емисија и буке коју узрокује саобраћај и исто тако смањивање разлика између грађана у односу на мобилност. Поред наведеног, пројекат је конципиран на начин који је економски одржив за општину Неготин и превозника, тако што ће превознику бити гарантовано, под уговорним процедурама, покриће негативне разлике прихода и расхода из обављања делатности приградског превоза, а превозник ће, такође под уговореним процедурама, гарантовати општини Неготин, обим и квалитет услуге превоза у понуђеној и прихваћеној висини у току трајња концесије.
 

Остали пројекти