КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника и управљање аутобуском станицом на територији општине Кањижа

Општина Кањижа је изградила аутобуску станицу на земљишту у власништву, као станицу линеарног типа, а за потребе унапређења саобраћаја. Имајући у виду да општина нема кадровских и финансијских капацитета да управља наведеном аутобуском станицом, иста ће се кроз концесију поверити на управљање изабраном оператеру у склопу поверавања обављања делатности градског и приградског превоза путника. Тренутно управљање станицом врши Енка Путнички из Новог Кнежевца на основу добијене лиценце од Министарства саобраћаја.

Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Кањижа и управљање аутобуском станицом. Корисници услуге превоза су грађани, нарочито запослени, а у току школске године и ученици основних и средњих школа и деца из вртића. Грађани који користе услугу превоза плаћају пуну цену превоза, док се ученицима и деци која бораве у вртићу цена делимично субвенционише из буџета општине Кањижа.

Разлози за давање концесије су пре свега уштеда у буџету општине у издацима за финансирање набавке опреме-нових аутобуса за јавно комунално предузеће   која проистиче из надлежности општине као оснивача јавних комуналних предузећа.

Као и већина градова у Србији,на територији општине Кањижа није основано јавно предузеће у чијој надлежности је делатност и градског и приградског превоза путника. Узевши у обзир огромне трошкове и материјална улагања неопходне за оснивање и функционисање јавног предузећа који превазилазе могућности оштине Кањижа, далеко оптималнија варијанта је поверавање делатности кроз реализацију пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. Оштина Кањижа је и у претходном периоду поверавала обављање услуге градског и приградског линијског превоза путника трећим лицима.

Анализом обављања јавног градског и приградског превоза у протеклим годинама закључено је да би оштина Кањижа морала да обезбеди минимум 12 аутобуса и да запосли минимум 20 радника (возача и пратеће особље). Поред тога неопходно је обезбедити и раднике за рад у аутобуској станици и радионице за поправку и одржавање возила. Ради се, дакле, о великим средствима која оштина Кањижа неће моћи да определи у наредном периоду. И у другим градовима и општинама, изузев града Београда, нису формирана јавна предузећа за обављање јавног градског и приградског саобраћаја. 

На основу свега наведеног оштина Кањижа се определила да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности јавног линијског градског и приградског превоза.
 

Остали пројекти