КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Куршумлија

Обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз прихватљиву цену, као и обавезе везане за обезбеђење квалитетне мобилност становника, представљају кључне захтеве према систему јавног превоза путника. Ти захтеви директно имплицирају константно прилагођавање система тржишту транспортних услуга и перманентни притисак на ефикасност и ефективност рада свих оператора у систему, без обзира на власнички статус.

У овом пресеку времена, развој сложених организационо-технолошких система какав је систем јавног превоза путника треба да буде циљно усмерен ка подизању квалитета транспортне услуге, задржавању и повећању његове учешћа у видовној расподели у оквиру транспортног система, као услов за ефикасније функционисање система, што се у повратној вези директно пројектује на одржив развој и очување квалитета живота у градским и приградским подручјима.

Реализација пројеката јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије представља доказан ефикасан механизам за квалитетно решавање потреба реализације мобилности становника. Реализација ових пројеката у сектору комуналних делатности (а нарочито у аутобуском подсистему јавног превоза путника) се обезбеђује кроз синергију јавног и приватног партнера, чије се финансирање у принципу обезбеђује у целости или делимично инвестицијом приватног партнера.

Предмет предлога концесионог акта је поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза, на административној територији општине Куршумлија закључењем уговора о концесији између општине Куршумлија и изабраног приватног партнера.

Имплементација ове концесије би допринела побољшању и унапређењу предметне комуналне делатности и допринела стварању услова за дугорочна, оптимална, трајна и квалитетна решења у унапређењу квалитета транспортне услуге, ефикасности и ефективности, функционисању, организацији и управљања целином транспортног система. Са друге стране, имплементацијом ове концесије становницима општине Куршумлија обезбедила би се производња захтеваног обима и квалитета транспортне услуге која укључује реалне трошкове, уз повећање стабилности, поузданости, просторне и временске доступности система, под економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима.

Концепт нове структуре и функционисања система јавног превоза путника у општини Куршумлија, ће након имплементације ове концесије обезбедити услове за спровођење континуалног процеса развоја и унапређења система у будућности имајући у виду реалне сопствене могућности општине Куршумлија.

Остали пројекти