КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда

Предмет јавно приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности јавног речног линијског превоза путника на акваторији града Београда, приватном партнеру, као делатности од општег интереса. Предмет ће обухватити линије предвиђене пројектованим стањем. За потребе транспорта путника на овим речним линијама планирано је да приватни партнери обезбеде 10 бродова на раду и 1 брод у обавезној резерви.

Организација обављања комуналне делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда је у надлежности града Београда што је прописано одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Закона о водама, Закона о државној припадности и упису пловила, Закона о трговачком бродарству, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, као и Статутом града Београда, Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београд, Одлуком о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији града Београда, Правилником о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда и Одлуком о комуналном реду.

Разматране основне карактеристике путничких бродова у систему јавног водног транспорта путника који би били погодни за примену у систему у Београду односе се на облик трупа брода, експлоатационе карактеристике бродова, геометријске параметре бродова, конструкционе параметре, ергономске и функционалне елементе простора за путнике и возача, основне техничко-технолошке елементе склопова и уређаја (мотор, кочиони систем, и слично), опрему у функцији активне и пасивне безбедности и сигурности, еколошку подобност, и друго.

Основни циљеви и разлози за увођење јавно - приватног партнерства су: непостојање јавног оператора (ЈКП ГСП-Београд не врши речни превоз путника) на тржишту транспортних услуга на административној територији града Београда; обавезе локалних заједница за обезбеђење квалитетне мобилности становника представљају кључне захтеве ка систему градског и приградског транспорта путника; и постизање дугорочних оптималних, трајних и квалитетних решења у унапређењу квалитета транспортне услуге, ефикасности и ефективности.

Пројекат се реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије, а основни разлози за примену овог концепта јесу јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава, да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у случају пројекта финансирања набавке и обављања делатности јавног линијског речног превоза путника на акваторији града Београда ослобађа јавног партнера доброг дела трошкова које би иначе морао да сноси, имајући у виду цену нових бродова и чињеницу да би за успешно обављање делатности град морао да оснује јавно предузеће и да купи 11 нових бродова и преузме све трошкове одржавања и управљања истим. На тај начин се смањује проблем фискалног притиска, а истовремено се граду омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера у тој области.

Остали пројекти