КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Жагубица

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Жагубица у целини, једном приватном партнеру. 

Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Жагубица, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника. Наиме, разматрањем функционисања градско-приградског превоза путника на територији општине Жагубица утврђени су основни недостаци у систему превоза. Чињеница је и даје с обзиром на број путника, цену возила, плате запослених и друге издатке, формирање јавног предузећаекономски неодрживо, посебно имајући у виду велику пређену километражу због разуђености територије са једне стране и релативно мале приходе са друге стране.Предмет јавног уговора који ће, по спроведеном поступку јавне набавке, јавни партнер закључити са приватним партнерима је обављање комуналне делатностивпревоза путника на територији општине Жагубица.

Кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Жагубица, потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ученика до образовних установа, који се сада обавља као посебан линијски превоз, као и запослених до радних места, али и других категорија грађана општине који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општина је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности општине.

Како општина нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника, неопходно је основати јавно предузеће или спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Жагубица, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, како би се обезбедио адекватан превоз грађана, а посебно оних лица која нису у могућности да користе алтернативне врсте превоза или би им то с обзиром на њихово имовинско или психофизичко стање било отежано.

Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања (материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности градског и приградског превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање паркинг простора и административно-управних објеката и значајне расходе за зараде запослених), а присутне негативне тенденције на одрживост градско-приградског превоза (депопулација и коришћење алтернативних видова превоза као што су превоз сопственим превозним средством и аутотакси превоз) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову комуналну делатност.

На основу свега напред наведеног општина Жагубица се опредељује да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности јавног линијског градског и приградског превоза.

Остали пројекти