КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и  сузбијање амброзије на територији града Вршца закључењем јавног уговора између Града Вршца и приватног партнера.

Реализација предметног пројекта јавно-приватног партнерства подразумева спровођење мера за смањење популације штетних микроорганизама, глодара, инсеката и других зглавкара и спровођење мера на сузбијању амброзије одн. обезбеђење пружања континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Овај пројекат настоји да прикаже да ће се пружањем континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца постићи благовремено препознавање, реаговање и сузбијање нежељених последица изазваних од стране штетних микроорганизама, инсеката и других зглавкара и глодара, чиме се постиже заштита становништва од заразних болести, заштита животне средине, као и очување и побољшање општег здравља становништва.У овом пројекту говори се о значају делатности дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и о стварању основе за успешно предузимање превентивних мера на сузбијању микроорганизама, инсеката и других зглавкара и глодара.

Дисперзија ризика која се остварује на овај начин је више него повољна за јавног партнера. Приватни партнер преузима већину ризика које би иначе сносио јавни партнер, а тичу се ризика у квалитету пружања услуга. 

Имплементација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу ове комуналне делатности, обезбеђивању вршења континуиране услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца на дужи временски период и побољшање квалитета живота и здравља становништва, као и заштиту животне средине спречавањем ширења заразних болести.

Реализација предложеног пројекта јавно-приватног партнерства из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације оправдана је са економско-финансијског и техничког становишта. Најважнији циљ овог пројекта јесте подизање квалитета пружања комуналне услуге и заштита становништва од заразних болести које угрожавају њихово здравље, због чега је спречавање и сузбијање потенцијалних преносиоца заразних болести од општег интереса.

Остали пројекти