КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање услуга одржавања зелених површина на територији општине Бечеј

Пројекат јавно-приватног партнерства обухвата поверавање делатности и послова одржавања зелених површина и реализује се као уговорно јавно-приватно партнерство на одређени рок, тако што ће општина Бечеј, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке за пружање услуге одржавања зелених површина, за целокупно подручје територије општине.

Разлози за овакво опредељење и предлагање реализације детерминисани су у немогућности да општина у тренутним условима организује ову делатност поверавањем послова неком од постојећих ЈКП или формирањем новог, јер је процена да је за такву активност потребно издвојити значајна финансијска средства, те да је потпуно рационално и финансијски оправдана реализација пројекта уговорног јавно-приватног партнерства. 

Обављање делатности може бити предмет пројекта имајући у виду да се на приватног партнера може пренети пружање услуга у овој области у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о комуналним делатностима. Имајући у виду наведени правни основ, као и законске обавезе јединице локалне самоуправе, а са циљем да се обезбеди испуњење ових обавеза, уз обезбеђивање квалитетних радова и услуга, уз преношење највећег дела ризика на приватни сектор, процењено је да се наведени циљеви најефикасније могу постићи у складу са моделом јавно-приватног партнерства.

Предмет овог пројекта је очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина, који се спроводи на подручју целокупне територије општине. У надлежности општине Бечеј је очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина , што је од посебног интереса и значаја за развој општине, а дефинисано је Одлуком о јавним зеленим површинама. Заштита, очување, уређивање, одржавање и унапређивање јавних зелених површина је комунална делатност од општег интереса.

У јавне зелене површине убрајају се: паркови, дрвореди, зелене површине на трговима,  зелене површине дуж колског, пешачког и бициклистичког саобраћаја, заштитно зеленило дуж саобраћајних површина, парк шуме, спомен паркови, спомен гробља, зелене површине које припадају стамбеној згради у стамбеним насељима, а детаљан списак зелених површина које су предмет одржавања по приоритетима су дефинисани у катастру зелених површина.
 

Остали пројекти