КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника у општини Кањижа

Како општина Кањижа нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника, неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају и управљање аутобуском станицом на територији општине Кањижа.

На тај начин би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана, који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних одредишта. Уједно, приватни партнер би преузео и обавезу управљања и одржавања аутобуске станице за потребе ефикасног вршења линијског превоза и унапређења саобраћаја.

Приватни партнер је дужан да услугу превоза путника изведе у свему према: важећим законским и поџаконским прописима; важећим техничким прописима, нормативима и стандардима; опште усвојеним правилима струке; упутствима и примедбама овлашћеног лица за контролу квалитета јавног партнера, и према одредбама уговора. Услуге која су предмет концесије приватни партнер је дужан да изведе са својим кадровским потенцијалима, својим аутобусима, као и другим средствима рада као редовни линијски превоз.
 

Остали пројекти