КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 124 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци

Локалне самоуправе имају законску обавезу да обезбеде изградњу, развој и одржавање јавног осветљења на територији целе општине и сносе одговорност за плаћање трошкова електричне енергије за јавно осветљење улица, тргова, паркова, зграда у својини, на својој територији.

Предлог концесионог акта за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији града Новог Сада

Апотекарска делатност коју обавља Апотека Нови Сад сматра се делатношћу од општег интереса. Наиме, Законом о здравственој заштити утврђено је да друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији града, а као једна од мера предвиђено је стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији града.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и поплочавање/реконструкција тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром у граду Смедереву, са јавним плаћањем

Предмет пројекта је финансирање, реконструкција односно рехабилитација, управљање и одржавање локалне путне инфраструктуре у укупној дужини од око 220,9 км, односно укупне површине од око 1.011.000 м2, са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, насипање око 247 км некатегорисаних путева и поплочавање/реконструкцију тргова и других јавних површина у Граду Смедереву, све са пратећим мобилијаром, укупне површине од око 40 хиљада м2.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију система за производњу топлотне енергије уз уговорно испоручивање топлотне енергије у КПЗ Сремска Митровица

Циљ пројекта јавно-приватног партнерства је препуштање обављања услуге производње и испоруке топлотне енергије одабраном приватном партнеру.  Сигурније и поузданије снабдевања топлотном енергијом КПЗ Сремска Миторвица ће се остварити реконструкцијом система производње топлоте и супституцијом мазута биомасом, као јефтиног и обновљивог извора енергије.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији града Панчева применом мера уштеде енергије

Пројекат реконструкције дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије, односно заменом постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије доводи до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже модернизација, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења у општини Свилајнац

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Свилајнацу највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање. У целини гледано, квалитет одржавања система јавног осветљења је недовољан, што као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Новог Пазара

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Новог Пазара у целини, једном приватном партнеру.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији града Сремска Митровица

Кроз организацију обављања линијског превоза путника на територији Града Сремска Митровица потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика и студената до школских установа, као и радника до радних места, али и пензионера и других категорија грађана Сремске Митровице, а који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услугу одржавања гробаља на територији општине Топола

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је услуга одржавања гробаља на територији општине Топола. Организација обављања комуналне делатности одржавања гробаља је у надлежности општине Топола, што је дефинисано одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, Закона о заштити животне средине.