КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 161 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије савременом ЛЕД технологијом на територији општине Шид

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Шид, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца са јавним плаћањем

Овај пројекат се заснива на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима града Крушевца, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавања, на целој територији града и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга.

Предлог концесионог акта поднет од стране града Крушевца за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа

Апотекарска делатност коју обавља Апотека Крушевац сматра се делатношћу од општег интереса. Законом о здравственој заштити утврђено је да друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Расинског округа, а као једна од мера предвиђено је стварање услова за адекватно коришћење примарне здравствене заштите на територији Расинског округа тако да обезбеди снабдевеност.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља

Кроз организацију обављања градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика и студената до школских установа, као и радника до радних места, али и пензионера и других категорија грађана Прокупља, а који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој

Јавна расвета у целини представља типичан пример такозване заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавне расвете финансирају се из општинског буџета.Утрошена средства за ове намене, као и најављено поскупљење електричне енергије сасвим оправдано високо рангирају пројекат реконструкције јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за општину Прибој.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Сремска Митровица

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Сремска Митровица, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ниша

Систем јавног осветљења на територији града Ниша је у одређеној мери неефикасан и застарео. Овакав систем не обезбеђује довољно квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје значајни трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је донекле нарушена неодговарајућим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији приградских насеља града Суботице

Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина. Имајући у виду да је тренутно стање система јавног осветљења недовољно ефикасно, те да је очекивано и поскупљење електричне енергије и повећање трошкова дистрибутивног система, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног осветљења на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта.

Предлог концесионог акта за поверавање делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље

Предмет концесије је поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на  територији општине Пријепоље. Градски и приградски превоз путника је линијски превоз унутар насељених места или између насељених места на територији општине. Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња, реконструкција, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији општине Крупањ са јавним плаћањем

Недвосмислено је да је изградња, реконструкција, одржавање и омогућавање доступности путне мреже неопходна, па је то могуће остварити кроз пројекат јавно-приватног партнерства. Кроз овај модел, јавном партнеру се нуди финансијско и техничко решење, којим се остварује буџетска уштеда и ефикасније коришћење јавних услуга и преузима ризик доступности путне мреже. На овај начин, приватни партнер улагањем у наведени пројекат изградње, доградње и реконструкције утиче на побољшање путне инфраструктуре, обезбеђује њену високу доступност и обезбеђује бољи путнички промет.