КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 154 прилога

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота

Кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Пирота потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, радника до радних места, али и других категорија грађана Пирота који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно град Пирот је дужан да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности града, а у складу са Одлуком о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца

Предмет предложеног пројекта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза у граду Пожаревцу закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Пожаревца и приватног партнера. Пројекат обухвата пројектовање, финансирање, набавку половних возила, унапређење услуге, односно пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег линијског превоза) у граду.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈВП Воде Војводине којим се предлаже финансирање, пројектовање, доградња/изградња, прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја

редмет концесије обухваћен овим предлогом концесионог акта јподразумева финансирање, пројектовање, изградњу (доградњу), прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја. Објекат Брана на Тиси захтева континуирано улагање у одржавање електромашинске опреме, што обезбеђује ЈВП Воде Војводине у оквиру својих годишњих програма пословања. Предлогом концесионог акта није обухваћено преношење одређених активности на одржавању Бране на Тиси на приватног партнера/концесионара.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић

Финансирање пројекта поверавања обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство са елементима концесије између јединице локалне самоуправе и приватног партнера, односно концесионара током вршења комуналне услуге.