КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 196 прилога

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Пирота

Кроз организацију обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Пирота потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, радника до радних места, али и других категорија грађана Пирота који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно град Пирот је дужан да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности града, а у складу са Одлуком о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пирот.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Пожаревца

Предмет предложеног пројекта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза у граду Пожаревцу закључењем уговора о јавно-приватном партнерсту између града Пожаревца и приватног партнера. Пројекат обухвата пројектовање, финансирање, набавку половних возила, унапређење услуге, односно пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег линијског превоза) у граду.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈВП Воде Војводине којим се предлаже финансирање, пројектовање, доградња/изградња, прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја

редмет концесије обухваћен овим предлогом концесионог акта јподразумева финансирање, пројектовање, изградњу (доградњу), прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја. Објекат Брана на Тиси захтева континуирано улагање у одржавање електромашинске опреме, што обезбеђује ЈВП Воде Војводине у оквиру својих годишњих програма пословања. Предлогом концесионог акта није обухваћено преношење одређених активности на одржавању Бране на Тиси на приватног партнера/концесионара.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић

Финансирање пројекта поверавања обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство са елементима концесије између јединице локалне самоуправе и приватног партнера, односно концесионара током вршења комуналне услуге.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза, пружање услуга пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица

Предмет пројекта обухвата пројектовање, финансирање, набавку нових возила, унапређење услуге, реконструкцију, управљање и одржавање инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, односно пружање услуге градског и приградског превоза (домаћег линијског превоза), услуге пријема и отпреме путника и аутобуса на аутобуској станици у граду Ужицу и аутобуским стајалиштима на територији града Ужица.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Зајечара

Јавно осветљење представља типичан пример заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Зајечара, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина.

Предлог концесионог акта којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и одржавање подземне гараже на локацији Трг косовских јунака на територији града Крушевца

Управљање јавним паркиралиштима је, према одредбама Закона о комуналним делатностима, комунална делатност од општег интереса. Комуналне делатности, у смислу овог закона, јесу делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Велико Градиште

Предмет спровођења пројекта је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Велико Градиште, у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Велико Градиште, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада на депонији „Ранчево“ у Сомбору

Предмет пројекта подразумева обезбеђење пружање услуге третмана и одлагања комуналног отпада, који се произведе на подручју које обухвата пројекат јавно-приватног партнерства, а што подразумева оперативно управљање и одржавање Центра (фабрике за прераду комуналног отпада)  и депоније и њихову предају граду након истека јавног уговора.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Сомбора на период од 10 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између града Сомбора и приватног партнера. Предмет обухвата пројектовање, финансирање, изградњу, реконструкцију и рехабилитацију локалне путне инфраструктуре која је од јавног значаја и пружање услуга управљања и одржавања локалне путне инфраструктуре са јавним плаћањем.