КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Лесковца

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Лесковца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Квалитет одржавања система јавног осветљења је недовољан, што као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета града. Утрошена средства за ове намене указују на то да је у наредном периоду неопходно омогућити покретања пројекта јавно-приватног партнерства са циљем реконструкције, управљања и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења у насељеним местима града Лесковца.

Јавно осветљење обухвата осветљавање путева, улица, тргова, мостова, пешачких прелаза и степеништа, пешачких површина поред стамбених и других објеката, паркова, спомен паркова, површина у стамбеним насељима и блоковима, гробља, спомен гробља и других јавних површина.

Пројекат реконструкције дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије, односно заменом постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије доводи  до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

Остали пројекти