КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији града Јагодине, у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности градског и приградског линијског превоза на територији града Јагодине, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у предходном периоду обављања делатности превоза путника. 

Кроз организацију обављања градског и приградског јавног превоза путника на територији града Јагодине потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ученика до образовних установа, који се сада обавља као линијски превоз, као и запослених до радних места, али и других категорија грађана Јагодине који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација. У том смислу,  град је дужан да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности града, а у складу са Одлуком о начину обављања градског и приградског превоза путника.

Како град Јагодина  нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника, неопходно је основати јавно предузеће или спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства  за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Јагодине.

Оснивање и рад јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања (материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности градског и приградског превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање паркинг простора и значајне расходе за зараде запослених), а присутне негативне тенденције на одрживост градско-приградског превоза (депопулација и коришћење алтернативних видова превоза као што су превоз сопственим превозним средством) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову комуналну делатност.
 

Остали пројекти