КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за пројектовање, финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Сремска Митровица са јавним плаћањем

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре са пратећим радовима у граду Сремска Митровица са јавним плаћањем.

Постојеће стање многих улица, обухваћених овим предлогом је веома лоше, што отежава прилазе објектима у неповољним временским условима. Одводњавање многих улица такође није решено. Потребно је урадити модернизацију и изградњу асфалтног коловоза са банкинама од дробљеног камена.

Реконструкција јавног пута подразумева изводјење радова на постојећем путу и заштитном појасу са припадајућим објектима пута којима се могу променити геометријски елементи, положај или опрема постпјећег пута са циљем унапређења функционалних и конструктивних карактеристика пута у целини или његових појединих елемената или објеката.
Рехабилитација јавног пута подразумева врсту одржавања, тј. извпђење радова на јавном путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика јавног пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или последње реконструкције.

Радови на рехабилитацији јавног пута нарочито обухватају: 1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза; 2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 3) обраду површине коловоза застора или заптивање; 4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима; 5) постављање система, опреме и уређаја из члана 14. Закона о путевима за чије постављање није потребно прибавити грађевинску дозволу; 6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадукта; 7) замену или поправку постпјећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге; 8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова; 9) замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и  путног објекта.

Одржавање јавног пута подразумева извођење радова и обављање услуга у оквиру постојећег путног земљишта којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању које је било у тренутку његове изградње или или реконструкције и може бити редовно, рехабилитација и ургентно. 
 

Остали пројекти