КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци

Јавна расвета у целини представља типичан пример такозване заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавне расвете финансирају се из градског буџета. Утрошена средства за ове намене, као и најављено поскупљење електричне енергије сасвим оправдано високо рангирају пројекат реконструкције јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за град Сремска Митровица. Зато је било неопходно размотрити могућност покретања пројекта јавно-приватног партнерства у циљу реконструкције, рационализације и одржавања дела система јавног осветљења у општини Сремски Карловци.

Финансирање пројеката енергетске ефикасности од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних услуга. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности ангажовање приватне компаније по овом моделу може бити атрактивно решење.

Пројекат јавно-приватног партнерства подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се општински буџет кредитно не задужује, већ је обавеза да се из остварене уштеде отплаћује инвестиција и врши дугогодишње одржавање реконструисаног система. 

Општина Сремски Карловци има потребу да кроз мере енергетске ефикасности смањи трошкове за електричну енергију и одржавање, увођењем приватног сектора у убласт уштеде електричне енергије за јавно осветљење заменом постојећих неефикасних извора светлости, новим значајно ефикаснијим, савременим, ЛЕД светиљкама уз поштовање стандарда у тој области.

Остали пројекти