КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку повезаних добара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испорука повезаних добара. 

Реализација предложеног пројекта би допринела извршавању обавеза из члана 56. Закона о управљању отпадом, по коме произвођач опасног медицинског отпада мора да има закључен уговор са лицем које има дозволу за сакупљање и транспорт медицинског отпада, ако не поседује сопствено возило за транспорт медицинског отпада, затим да лице које има дозволу за сакупљање и транспорт опасног медицинског отпада мора са оператером постројења за третман отпада да закључи уговор о преузимању тог отпада, те да произвођач опасног медицинског отпада врши третман сопственог медицинског отпада самостално или преко трећег лица са којим има закључен уговор које испуњава услове утврђене овим законом.

Безбедно одлагање медицинског отпада има значајну улогу у националном систему за одлагање отпада. Процена изведена на основу података Агенције за заштиту животне средине и Светске здравствене организације, као и јавно доступних података о јавним набавкама здравствених установа, је да се сваке године се у Републици Србији произведе више од 13.000 тона медицинског отпада. Од те количине, највећи део се директно одлаже на несанитарне депоније/сметлишта, а само мали део се третира на правилан и безбедан начин. Такође, један део медицинског отпада (фармацеутски отпад) се извози у суседне земље, где се третира по вишеструко већим ценама него што би била цена његовог третирања у Србији. Неке здравствене установе имају своју опрему за третирање медицинског отпада, али већина није у функцији или се користи за стерилизацију медицинских инструмената, а не за правилно одлагање и третман медицинског отпада. 
 

Остали пројекти