КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже обављање комуналне делатности превоза путника за линије јавног ноћног превоза путника на територији града Београда

Организација обављања комуналне делатности градског и приградског превоза је у надлежности града Београда, што је прописано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Службени гласник РС, бр. 68/15, 41/18, 44/18, 83/18, 31/19), Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр.129/07, 83/14 – др. закони и 101/16 – др. Закони, 47/18), и Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/11 и 104/16, 95/18), као и одредбама Одлуке о градској управи Града Београда (Службени лист града Београда, број 126/16,  2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18) и Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда (Службени лист града Београда, број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16).

Тржиште услуга система јавног масовног превоза путника у ноћном режиму рада је важан сегмент целине система јавног градског превоза путника у Београду. Да би ноћни превоз путника функционисао у складу са захтевима и циљевима интересних група (корисници, превозници и органи локалне управе) и да би у будућем времену био одржив, он се мора у времену и простору прилагођавати развоју града и градских функција, промени превозних потреба и захтева, промени изворно-циљних кретања, односно треба да се трансформише у већини аспеката структуре и функционисања.

У складу са својим надлежностима утврђеним Одлуком о градској управи Града Београда, донета је одлука да по спроведеном поступку у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, град Београд као јавни партнер/концедент закључити уговор са приватним партнером/концесионаром, а у вези са обављањем комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда, као делатности од општег интереса, на период од десет година на линијама ноћног превоза путника. 

Основни разлози за примену концепта јавно-приватног партнерства јесу јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава, да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у случају пројекта финансирања и обављања делатности превоза путника на   линијама ноћног превоза путника на период од 10 година ослобађа јавног партнера дела трошкова које би иначе морао да сноси, имајући у виду цену нових возила и чињеницу да би за успешно обављање делатности јавно предузеће морало да купи 38 нових возила и преузме све трошкове одржавања и управљања истим. На тај начин се смањује проблем фискалног притиска, а истовремено се граду омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера у тој области.
 

Остали пројекти