КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Љиг

Како општина Љиг нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Љиг, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству иконцесијама (Службени гласник РС, број 88/2011,15/2016 и 104/2016).

Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Љиг је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, радника до радних места, и других категорија грађана који исказују захтеве за коришћењем услуга линијског превоза путника за долазак до бираних одредишта, чиме се стварају потребни услови за нормално функционисање и свакодневну комуникацију грађана општине Љиг, нарочито социјално угрожених група и старих, самачких домаћинстава која немају другу алтернативу превоза до административног центра.

У функционисању градског и приградског превоза путника користи се мрежа путне инфрастуктуре на територији општине Љиг, односно постојећи државни и општински путеви.Реч је углавном о новоизграђеним и путевима на којма су вршене реконструкције скоријег датума. Исти је у функцији омогућавања мобилности и приступачности свим социјалним категоријама становништва. Такође, у функцији је повећања мобилности свих грађана уз рационално коришћење просторних, економских и еколошких ресурса предметног простора.

Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте обезбеђивање превоза грађана, а пре свега ђака до школа и радника до места запослења, на линијама градско-приградског линијског превоза путника у оквиру утврђених пакета линија. Инспекцијски надзор над обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника на територији општине Љиг обављају надлежне инспекцијске службе (саобраћајна инспекција, комунална инспекција, инспекција рада и друго).

Остали пројекти