КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца са јавним плаћањем

Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења. Одређена друштвено-политичка заједница своју вредност пре свега мери у покривености путном мрежом - инфраструктурним садржајима. Развојем путне инфраструктуре побољшава се приступачност, што доводи до убрзања регионалног развоја. Имајући такав приступ утицаја инвестиција у виду, свеукупне користи могле би да превазиђу трошкове инвестирања у развој путне инфраструктуре.

Почетком 80-их година прошлог века, свет се суочио са проблемом развоја у условима све ограниченијих ресурса и са све већим степеном загађења животне средине, што је условило формулисање Стратегије одрживог развоја. Систем саобраћаја је одржив на дугорочном плану уколико је у стању да пружи потребан капацитет и ниво услуге, затим ако је компатибилан са локацијама које му гравитирају, штедљив, ослањајући се на погонску технологију на бази извора енергије који су обновљиви и преносиви, као и уколико је чист, како би одржао и регенерисао квалитет окружења и трошковно ефикасан, а тиме и распложив за садашње и будуће генерације. 

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката.

Овај пројекат се заснива на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима града Крушевца, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавања, на целој територији града и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга.

Пројектом јавно-приватног партнерства предлаже се финансирање, редовно одржавање, рехабилитација и ургентно одржавање локалне путне инфраструктуре у насељеним местима града Крушевца, као летње и зимско одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града и у насељеним местима града Крушевца са јавним плаћањем у укупној дужини од око 95.000 метара, са циљем смањења буџетских трошкова, чиме се остварују бенефити како за град тако и за друштво у целини.

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју и јачању конкурентности.
 

Остали пројекти