КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта поднет од стране града Крушевца за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа

Апотекарска делатност коју обавља Апотека Крушевац сматра се делатношћу од општег интереса. Законом о здравственој заштити утврђено је да друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Расинског округа, а као једна од мера предвиђено је стварање услова за адекватно коришћење примарне здравствене заштите на територији Расинског округа тако да обезбеди снабдевеност. У складу са овим законом, Апотека Крушевац води друштвену бригу за здравље и обавља своју делатност, односно обавља Апотекарску делатност на територији Расинског округа.

С обзиром на јавни значај обезбеђивања здравствене заштите становништва и општи интерес обављања Апотекарске делатности на територији Расинског округа, интерес је града Крушевца и локалних самоуправа Расинског округа, као локалних самоуправе, да обезбеди друштвену бригу за здравље у облику несметаног обављања Апотекарске делатности на својој територији.

Предмет овог пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије, односно подразумева обављање Апотекарске делатности на територији Расинског округа. Предлагач, град Крушевац оставља могућност да обављање Апотекарске делатности буде вршено и на територијама других општина ван Расинског округа, уколико буде постојала обавеза града Крушевца за пружање Апотекарске делатности на тим територијама, у складу са Важећим прописима.

У оквиру предмета концесије, концедент ће концесионару дати на коришћење непокретности у јавној својини града Крушевца и кроз пренета овлашћења и објекте у јавној својини општина Расиснког округа, уз упис забележбе у регистар у коме се воде подаци о непокретностима и правима над њима да су непокретности дате на коришћење у сврху реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије. Концесионар ће у складу са уговором обављати фармацеутску здравствену делатност на примарном нивоу, обављајући делатност у свим преузетим апотекама и непокретностима за све време трајања уговора. 
 

Остали пројекти