КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља

Организација обављања превоза путника на територији града Прокупља је у надлежности града Прокупља, што је дефинисано одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним делатностима, Одлуком о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Прокупље  којом је уређена област линијског, ванлинијског, посебног линијског и ауто-такси превоза путника који се обавља на територији општине Прокупље, као и одредбама Статута града Прокупља.

Кроз организацију обављања градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика и студената до школских установа, као и радника до радних места, али и пензионера и других категорија грађана Прокупља, а који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација.

Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања (материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности градског и приградског превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање паркинг простора и административно-управних објеката и значајне расходе за зараде запослених), а присутне негативне тенденције на одрживост градско-приградског превоза (депопулација и коришћење алтернативних видова превоза као што су превоз сопственим превозним средством и аутотакси превоз) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову комуналну делатност.

Из разлога обезбеђења континуитета превоза, а будући да град Прокупље нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског превоза путника, неопходно је спровести поступак доделе уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, за обављање делатности од општег интереса, односно поверавања обављања комуналне делатности превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Прокупља приватном партнеру, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама.


 

Остали пројекти