КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој

Јавна расвета у целини представља типичан пример такозване заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавне расвете финансирају се из општинског буџета. Утрошена средства за ове намене, као и најављено поскупљење електричне енергије сасвим оправдано високо рангирају пројекат реконструкције јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за општину Прибој. 

Финансирање пројеката енергетске ефикасности од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних услуга. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење енергетске ефикасности ангажовање приватне компаније на основу уговора о јавно-приватном партнерству може бити атрактивно решење.

Пројекат јавно-приватног партнерства подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се општински буџет кредитно не задужује, већ се из остварене уштеде отплаћује инвестиција и дугогодишње одржавање реконструисаног система. Јавно-приватно партнерство у суштини представља оквир за заједничке акције јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замене постојећих светиљки јавне расвете енергетски ефикасним ЛЕД светиљкама омогућује општини Прибој као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.
 

Остали пројекти