КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења на територији града Ниша

Предмет предложеног јавно-приватног партнерства је замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења града Ниша. На територији града Ниша јавно осветљење се може грубо класификовати на следећи начин: осветљење на надземној нисконапонској мрежи - ово је осветљење које се налази на стубовима нисконапонске дистрибутивне мреже; канделаберско осветљење - кабловски развод - ово је осветљење које је реализовано кабловским расплетом, на канделаберима различитих типова из слободностојећих ормара или директно са блокова јавног осветљења у трафо-станицама, и намењено је за осветљење пешачких стаза, тргова, паркова и сли;но (парковске светиљке); декоративно осветљење - ово је осветљење које служи за улепшавање било објеката, било јавних површина; најчешће напајање је са инсталације самог објекта, или из одговарајућег слободностојећег разводног ормара, реализује се на различите начине, а најчешће као осветљење на стубовима или на земљи или осветљење на фасади објекта.

Поред наведеног постоји и одређени број сијаличних места веће снаге (рефлектора) који служе за осветљење верских објеката, дечијих игралишта, споменика и објеката јавне намене. 

Систем јавног осветљења на територији града Ниша је у одређеној мери неефикасан и застарео. Овакав систем не обезбеђује довољно квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје значајни трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је донекле нарушена неодговарајућим одржавањем.

Одржавање система јавног осветљења обухвата замену извора светлости (светиљки) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла, стаклених протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и кабловске инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила, контактори, фоторелеи, астрономски сатови, осигурачи) и по потреби, проширивање система јавног осветљења.

Квалитет одржавања система јавног осветљења није одговарајући, што као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају.

Пројекат замене дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије односно заменом постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама са пратећим радовима на замени дотрајалих делова и инсталација система за испоруку светлосне енергије довео би до смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању енергетских услуга.

Нове светиљке обезбедиће виши ниво осветљености у односу на постојеће стање уз значајно смањење потребне снаге, имајући у виду предвиђено проширење система. Уштеда у потребној инсталисаној снази значи и смањење потрошње електричне енергије, и то без смањења нивоа квалитета услуге испоруке светлосне енергије и нивоа осветљености, односно таквом уштедом се не умањује квалитет комуналне услуге нити безбедност.
 

Остали пројекти