КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање послова производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју општине Баточина

Предмет пројекта је уступање услуге производње и дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина. Систем даљинског грејања на територији места Баточине, поверен је ЈКП „7. Јули“ из Баточине. Општина Баточина је као оснивач ЈКП „7. Јули“ из Баточине, примила захтев овог предузећа за финансирање радова на ремонту градске топлане и опреме, која представља саставни део овог система. Такође су у захтеву наведена огромна дуговања овог предузећа према добављачима. Са друге стране, ово предузеће се налази у блокади, у износу од 34.620.203,57 динара, од 01.04.2014. године. Имајући у виду ову чињеницу, евидентно је да ЈКП не може, из законских, процедуралних и финансијских разлога, ни покренути, ни спровести поступак јавне набавке за набавку енергената, као ни за набавку радова на ремонту опреме и система даљинског грејања, без кога исти не може ни да функционише.

Основни разлози за примену концепта јавно-приватног партнерства јесу јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава, да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у случају пројекта реконструкције постојећег система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, ослобађа јавног партнера доброг дела трошкова које би иначе морао да сноси и смањује проблем фискалног притиска, а истовремено му омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Обавеза приватног партнера је да од јавног партнера преузима потпуну одговорност за пројектовање, реконструкцију, финансирање, управљање, одржавање инфраструктуре, производњу и снабдевање топлотном енергијом.
 

Остали пројекти