КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈВП Воде Војводине којим се предлаже финансирање, пројектовање, доградња/изградња, прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја

Предмет концесије обухваћен овим предлогом концесионог акта јподразумева финансирање, пројектовање, изградњу (доградњу), прикључење, управљање и одржавање мале хидроелектране на водном објекту хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, Брана на Тиси код Новог Бечеја.

Пошто је јавно-приватно партнерство, у смислу закона, дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја, потребно је дефинисати које су то активности које треба да преузме партнер/концесионар.

Објекат Брана на Тиси захтева континуирано улагање у одржавање електромашинске опреме, што обезбеђује ЈВП Воде Војводине у оквиру својих годишњих програма пословања. Предлогом концесионог акта није обухваћено преношење одређених активности на одржавању Бране на Тиси на приватног партнера/концесионара.

На основу сагледавања трошкова редовног и инвестиционог одржавања у вишегодишњем претходном периоду, дошло се до закључка да није оправдано пребацивање дела тих трошкова на приватног партнера/концесионара. Приликом процене укупних трошкова концесионара, узета је у обзир и висина накнаде за коришћење воде која се користи за производњу електричне енергије за продају или за сопствене потребе у малим хидроелектранама.

Концесионар ће бити дужан да: изврши пројектовање у име концедента, прибави све неопходне дозволе у име концедента, финансира изградњу/доградњу и у име концедента изгради/догради малу хидроелектрану са пратећим објектима ако постоје, финансира изградњу трафо станице, финансира изградњу далековода, управља и одржава малу хидроелектрану, плаћа концесиону накнаду, поштује све друге обавезе у складу са законом и уговором о концесији.

Свеукупна потреба Републике Србије за подизањем капацитета за производњу електричне енергије из обновљивих извора, као и садашња и будућа потреба за електричном енергијом, су определиле АП Војводине да путем ЈВП Воде Војводине покуша да обезбеди финансирање изградње мале хидроелектране, која би по истеку концесионог периода остала у јавној својини Републике Србије и која би наставила са производњом електричне енергије, како за сопствене потребе ЈВП Вода Војводине, тако и за тржиште.

Имајући у виду постојеће стање, оцењено је да су у овом тренутку испуњени услови за реализацију пројекта ЈПП са елементима концесије за изградњу/доградњу мале хидроелектране на Брани на реци Тиси. Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав је у јавној својини Републике Србије, а управљање овим водним објектом поверено је Аутономној покрајини Војводина и ЈВП Воде Војводине у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Законом о водама. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама предвиђа да јавна тела имају право да из своје надлежности самостално покрену поступак реализације ЈПП са или без елемената концесије. Јавно тело које може да реализује пројекат ЈПП ради изградње малих хидроелектрана на наведеним водним објектима хидроситема ДТД и да закључи јавни уговор са приватним партнером је ЈВП Воде Војводине. 

Остали пројекти