КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић

За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката, ангажовање приватног партнера може бити врло атрактивно решење.

Финансирање пројекта поверавања обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство са елементима концесије између јединице локалне самоуправе и приватног партнера, односно концесионара током вршења комуналне услуге.

Концесија, у смислу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, јесте уговорно или институционално јавно-приватно партнерство са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, које јавни партнер уступа приватном партнеру, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.

Пројекат јавно-приватног партнерства са елементима концесије подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера, односно концесионара и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ је обавеза локалне самоуправе да омогући приватном партнеру несметано обављање комуналне делатности и исплаћује уговорене накнаде за наведену услугу.

Разлози за давање концесије се огледају у смањењу прихода, смањењу јавног дуга, смањењу асиметрије информација између пореских обвезника и јавне администрације, затим у повећању транспарентности преусмеравања јавног новца у области јавних инвестиција, али и у одржавању једнаког односа квалитета и цене у укупном животном веку пројекта.
 

Остали пројекти