КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже изградња регионалног центра за управљање отпадом Келеш

Основни циљ пројекта је успостављање одрживог система управљања отпадом, кроз сагледавање свих опција третмана отпада у циљу смањења животне средине и деградације простора. Реализација основног циља извршиће се кроз парцијалне циљеве пројекта који се односе на: задовољење повећаних захтева за еколошки безбедним уклањањем отпада (што има за последицу веће трошкове одлагања); примену принципа наплате стварних трошкова одлагања отпада загађивачу, произвођачу отпада; имплементацију нових производних технологија и поступака третмана отпада; испитивање тржишта за пласман рециклабилних производа.

Сакупљање комуналног отпада у Нишком региону за управљање отпадом обављају углавном јавна комунална предузећа чији су оснивачи локалне самоуправе. Организација кретања возила као и распоред контејнера се претежно базира на слободној процени и ранијој пракси, а не на одговарајућим анализама заснованим на броју гравитирајућег становништва, фреквенцији пуњења и пражњења контејнера и капацитету возила. У оквиру сакупљања и транспорта комуналног отпада може се посебно издвојити: неодговарајући број и структура посуда за сакупљање отпада; неодговарајући распоред посуда; недостатак одговарајућих возила за транспорт отпада; неодговарајућа учесталост транспорта отпада; неодговарајуће руте кретања возила; нерешено питање транспорта отпада из здравствених установа и неких привредних субјеката.
 

Остали пројекти