КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду

Систем јавног превоза путника у Београду је сложен организационо-технолошки систем по структури, организацији, функционисању и управљању. Тржиште транспортних услуга, односно функција организованог превоза путника, врши се на целом административном подручју града, односно на 17 градских општина. На тржишту постоји више оператера различитих власничких статуса (јавна, приватна, акционарска), и више подсистема (аутобуски, тролејбуски, трамвајски, градско-приградска железница), са значајним ангажованим ресурсима (возила, запослени, енергија, финансије). 

Обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз прихватљиву цену, као и обавезе везане за обезбеђење квалитетне мобилности становника, представљају кључне захтеве према систему јавног превоза путника. Ти захтеви директно имплицирају константно прилагођавање система тржишту транспортних услуга и перманентни притисак на ефикасност и ефективност рада свих оператора, без обзира на функцију у систему и власнички статус. 

Управљање у оваквим сложеним условима није могуће квалитетно обављати без информатизације свих процеса у систему, односно поуздане информационе основе. Питање интегрисаног тарифног система и тарифне политике, система карата и наплате услуга, као и јединствено и интегрисано управљање возилима на мрежи линија, представља један од основних и најсложенијих процеса унутар система и један од кључних предуслова за ефикасан и ефективан систем јавног превоза путника. 

Ова питања су од значаја за органе градске управе као један од могућих инструмената у остваривању политике одрживог развоја и контролисано коришћење путничких аутомобила, социјалне политике према одређеним групама становника, остварења одрживог прихода система, односно планираног нивоа субвенција, задовољства корисника пружањем једне од најзначајнијих јавних услуга у граду, итд. 

Са друге стране, питање начина формирања и висине цена транспортних услуга, технологија плаћања, могућности оптималног избора плаћања услуга, комфора у плаћању услуга, директно се одражава на квалитет услуге и задовољство корисника система. Атрактивни примењени системи и технологије, трошкови транспорта, за потенцијалне кориснике могу бити један од значајних мотива у доношењу одлуке у погледу смањења коришћења путничких аутомобила и опредељење за интензивније коришћење система јавног превоза путника. 

Такође, за превознике, ова питања су значајна због ефикасности рада система, сигурности, поузданости, брзине и контроле стицања и расподеле прихода од услуга продаје услуга, а такође и снижавања трошкова наплате и поједностављења организације наплате и прикупљања новца. На крају на овим пословима ангажован је значајан број стручњака у разним институцијама органа градске управе, превозника, а највише код оператора коме је поверено управљање системом наплате.

Предмет пројекта јавно-приватног партнерства јесте обављање делатности за успостављање и обезбеђење функционисања Система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у Београду, закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између града Београда као јавног партнера и изабраног приватног партнера. 

Остали пројекти