КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже рехабилитација и ургентно одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији града Крушевца са јавним плаћањем

Путна инфраструктура представља окосницу развоја и функционисања свих могућих људских, привредних и других токова. Путна инфраструктура је императив друштвеног и привредног стандарда како на микро, тако и на макро плану одређеног локалитета, што заправо значи стандард живљења. Одређена друштвено-политичка заједница своју вредност пре свега мери у покривености путном мрежом - инфраструктурним садржајима. Развојем путне инфраструктуре побољшава се приступачност, што доводи до убрзања регионалног развоја. Имајући такав приступ утицаја инвестиција у виду, свеукупне користи могле би да превазиђу трошкове инвестирања у развој путне инфраструктуре.

Почетком 80-их година прошлог века, свет се суочио са проблемом развоја у условима све ограниченијих ресурса и са све већим степеном загађења животне средине, што је условило формулисање Стратегије одрживог развоја.Каже се да ја систем саобраћаја на дугорочном плану одржив уколико је у стању да пружи потребан капацитет и ниво услуге, ако је компатибилан са локацијама које му гравитирају, штедљив, ослањајући се на погонску технологију на бази извора енергије који су обновљиви и преносиви, уколико је чист, како би одржао и регенерисао квалитет окружења и трошковно ефикасан, а тиме и распложив за садашње и будуће генерације.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката.

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима града, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, преглед стварног стања путне инфраструктуре, дугогодишње редовно одржавање у смислу рехабилитације и ургентног одржавања на целој територији града и насељених места, као и одржавање некатегорисанх путева, заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга, обезбедиће финансирање за капитално улагање, а локална самоуправа у складу са Законом о јавно-приватном партнерству неће по том основу бити кредитно задужена.

Када је у питању јавно-приватно партнерство без елемената концесије у оквиру предложеног пројекта финансирања, одржавања дела путне инфраструктуре на територији града и у насељеним местима града Крушевца, у смислу рехабилитације и ургентног одржавања локалне путне инфраструктуре са јавним плаћањем, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, обезбедили би се одређени бенефити како за град тако и yа друштво у целини.

Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју и јачању конкурентности.

Остали пројекти