КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, изградња, управљање и одржавање објеката и постројења за третман комуналног отпада на територији града Панчева

Предмет предложеног пројекта чија се реализација предвиђа у граду Панчеву је финансирање, изградња, управљање и одржавања објеката и постројења за третман комуналног отпада. Циљ пројекта подразумева потпуно искоришћење количина мешаног чврстог комуналног отпада  из домаћинства са територије града Панчева које долазе на Нову депонију, као и коришћење  мешаног чврстог комуналног отпада  из домаћинства са територије града Панчева као обновљивог извора за производњу енергије.

Разлози за предлагање реализације овог пројекта су с једне стране у немогућностима града Панчева да финансира изградњу постројења за третман комуналног отпада по традиционалном моделу - кључ у руке, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за обезбеђење предметне инфраструктуре, али и из разлога могућности преноса финансијских и других ризика на потенцијално заинтересоване приватне партнере. 

Један од кључних додатних разлога предлагања предметног пројекта је могућност обезбеђење финансирања за целокупни пројекат од стране изабраног приватног партнера, као и очекивана ефикаснија реализација радова на изградњи постројења за третман комуналног отпада по моделу јавно-приватног партнерства, уз преузимање оперативног ризика и других одговарајућих ризика од стране приватног партнера. Ови ризици се нарочито огледају у роковима, цени изградње, ризику финансирања, ризику изградње, ризику перформанси и ефикасности постројења за третман отпада и производњу електричне, односно топлотне енергије, као и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.

Локална власт кроз укључивање приватног сектора у изградњу јавне инфраструктуре и пружање јавних услуга може да оствари бројне користи за своје грађане, и то:  бржу имплементацију пројеката која се постиже поверавањем више фаза реализације пројекта једном приватном партнеру; уштеде у трошковима изградње путем брже реализације, набавке и смањења ризика прекорачења времена имплементације и трошкова; уштеде у трошковима пословања применом савремених технологија, квалификоване радне снаге и вишенаменским коришћењем објеката; иновације у обезбеђивању инфраструктуре и услуга помоћу конкуренције која подстиче приватне партнере да пронађу ефикасније начине за реализацију пројеката од својих конкурената; бољи квалитет услуге; веће могућности финансирања инфраструктурних пројеката без ангажовања ограничених буџетских средстава и задуживања на финансијском тржишту; боље мерење перформанси пружања услуга увођењем тржишних стандарда за оцену квалитета; и повећање јавних прихода: пореза на имовину и зараде, прихода од пројекта, услуге и слично. 

Када се размишљало о реализацији предложеног пројекта применом модела јавно-приватног партнерства, град Панчево је посматрао овај модел као једну од могућности која се може применити, имајући у виду обележја пројекта и где се могу доказати јасне предности и користи од пројеката јавно-пиватног партнерства.Анализом алтернатива и спровођењем анализа овај начин финансирања се показао бољим решењем од, на пример, традиционалних модела јавне набавке која би се финансирала из буџета. Постојање финансијског интереса је обострано - приватни партнер очекује одређени профит, док јавни сектор вреднује пројекат на начин који доприноси општем повећању квалитета услуга, животног стандарда и користи грађана. Такође, разматрана је могућности реализације пројеката јавно-приватног партнерства и из угла непостојања другог начина да се реализује пројекат, односно чињеницу да није могуће обезбедити довољна буџетска средства да се у догледном примереном периоду целокупан пројекат финансира, а постоји очигледна потреба за његовом реализацијом.
 

Остали пројекти