КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица

Предмет концесионог акта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ужица. Реализација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у граду Ужицу на дужи временски период. Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге уз постизање ефеката заштите животне средине смањењем емисије угљен-диоксида. Предмет пројекта обухвата финансирање и унапређење услуге од јавног значаја, односно пружање услуге градског и приградског превоза превоза на територији града Ужица.

Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.

Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, односно путничких возила. У законодавству Републике Србије превоз путника у друмском саобраћају уређен је Законом о превозу путника у друмском саобраћају. Чланом 11. наведеног Закона је дефинисано да се домаћи јавни превоз путника обавља као линијски превоз, ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и такси превоз, а да се домаћи линијски превоз путника обавља као: градски и приградски превоз је превоз унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе; и међумесни превоз је превоз између насељених места која се налазе на територији две или више јединица локалне самоуправе.

За локалне самоуправе или јавна предузећа које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, ангажовање приватног партнераможе да буде адекватно решење. Могућност финансирања пројекта поверавањакомуналне делатности градског и приградског превозапутника на територији града Ужица од стране приватног партнера може се реализовати путем јавно-приватног партнерства са елементима концесијекоје се уређује јавним уговором између јединице локалне самоуправе као јавног партнера односно концедента и изабраног понуђача као приватног партнера односно концесионара.

Пројекти јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије подразумевају финансирање пројекта од стране приватног партнера, где се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ локална самоуправа преузима обавезу да омогући и повери приватном партнеру несметано обављање комуналне делатности, док би се за обављање предметне делатности приватном партнеру исплаћивала накнада на месечном ниову, односно исти би се финансирао од крајњих корисника услуге, односно грађана. Овакав модел финансирања представља оквир сарадње јавног сектора и приватног партнера, ради обезбеђења функционисања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре. 

Основни елементи овог концепта су јасна алокација одговорности, подела ризика и дужина трајања пројекта. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства са елементима концесије, у примеру комуналне делатности градског и приградског превоза, омогућује граду Ужицу, као концеденту, одређено смањење трошкова и стварања одрживог система превоза путника и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима ове комуналне делатности.

Остали пројекти