КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Бора

Предмет пројекта је поверавање комуналне делатности градског и приградског превоза путника, постављање нових и уређивање постојећих аутобуских на територији града Бора, закључењем јавног уговора између града Бора и приватног партнера. Предмет обухвата пружање услуге градског и приградског превоза путника (домаћег линијског превоза), финансирање, набавку нових возила, унапређење услуге превоза увођењем система електронских карата и бројања путника, постављање нових и уређење постојећих аутобуских стајалишта. Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, односно путничких возила.

Функција система јавног градског и приградског превоза путника као саобраћајне делатности је пружање услуга превоза на одређеном подручју. Та делатност треба да подстиче друштвено-економски развој градова и општина. Истовремено, она би морала да смањи степен угрожавања околине буком и загађивањем, допринесе економском искоришћењу материјалних ресурса и повећа мобилност становништва. Систем јавног градског и приградског превоза има двоструку функцију: то је просторно економичан облик транспорта, који са једне стране растерећује загушене градске саобраћајнице, а са друге обезбеђује превоз онима који не располажу никаквим другим саобраћајним средством.

У већини европских земаља јавни превоз путника је схваћен као друштвени интерес, чије се предности не мере само у функцији броја превезених путника и цене превоза, већ подједнако и у функцији фактора као што су: смањење загушења у саобраћају, повећање безбедности саобраћаја, унапређење животне средине, повећање мобилности становништва и друго. Данас не треба више доказивати значај и улогу јавног превоза путника, пошто је општеприхваћен став, да је то незаменљива функција у животу свих грађана, привреде и свих активности у граду.

Наиме, делатност јавног градског превоза путника није профитабилна јер нема стандардне економске карактеристике, пре свега због чињенице да се ради о јавној услузи. Наведена констатација односи се на случај обављања ове функције од стране јавних предузећа која су у власништву локалних или регионалних власти, пошто иста послују у окружењу непостојања стандардних принципа слободног тржишта, односно послују по приципима социјалне економије (ограничење цена превоза, повлашћене цене превоза за поједине категорије путника, мањи пораст цена превоза у односу на пораст трошкова пословања). У овом случају, недостајућа средства до нивоа цене коштања оперативних текућих трошкова пословања предузећа (без стварања услова за остваривање профита) као и потребних финансијских средстава за развој (инвестиције) обезбеђују се из других извора.
 

Остали пројекти