КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина града Београда, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији 7 градских општина града Београда, који се могу комерцијално користити

Предмет концесије подразумева финансирање и редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, делова саобраћајне сигнализације и опреме - пешачких ограда и саобраћајних стубића (без вертикалне сигнализације, светлосне саобраћајне сигнализације, техничких средства за успоравање саобраћаја (од гуме или асфалта), саобраћајних огледала и друге саобраћајне сигнализације и опреме) у зонама школа у 7 градских општина града Београда и израда недостајућих пројеката зона школа у јавном интересу града Београда и инсталирање опреме за комерцијалну употребу у циљу креирања прихода за концесионара и омогућавања финансирања и некомерцијалног дела пројекта на територији града Београда.

Јавно предузеће Путеви Београда има законску обавезу одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме у зонама школа у 7 приградских општина (Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин).

Годишње потребе за одржавањем хоризонталне саобраћајне сигнализације подразумева одржавање (обележавање) путарском бојом у обиму од 100 процената свих ознака на коловозу у зонама школа најкасније до 1. септембра текуће године.

Јавно предузеће Путеви Београда има обавезу да по изради недостајућих пројеката зона школа од стране концесионара и добијања сагласности Секретаријата за саобраћај на исте, изведе у потпуности на терену и преда хоризонталну саобраћајну сигнализацију, пешачке ограде и саобраћајне стубиће концесионару на одржавање, након закључења уговора.

Одржавање делова саобраћајне опреме, свих пешачких ограда и саобраћајних стубића предатих на одржавање, подразумева извођење радова на АКЗ и фарбању на сваке две године, за време трајања концесије. Такође, отклањање свих недостатака на пешачким оградама и саобраћајним стубићима насталим услед оштећења, је стална обавеза концесионара за време трајања концесије.

У складу са наведеним, концесионар има обавезу да у 7 приградских општина у зонама школа одржава (обележава) хоризонталну саобраћајну сигнализацију у складу са прописима, у обиму од 100 процената свих ознака на коловозу, које морају бити изведене на терену најкасније до 1. септембра текуће године.

Концесионар има обавезу одржавања делова саобраћајне опреме, свих пешачких ограда и саобраћајних стубића предатих на одржавање, подразумева извођење радова на анти-корозивној заштити (АКЗ) и фарбању на сваке две године, за време трајања концесије. Такође, отклањање свих недостатака на пешачким оградама и саобраћајним стубићима насталим услед оштећења, је стална обавеза концесионара за време трајања концесије. Поред тога, концесионар има обавезу израде недостајућих пројеката за 90 зона школа, у року од 6 (шест) месеци од дана увођења у посао.

По потписивању јавног уговора и увођења у посао, концесионар ће преузети одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и делова саобраћајне опреме - пешачке ограде и саобраћајне стубиће, у зонама 53 школе (37 зона школа са решењем о техничком регулисању саобраћаја издатим од стране Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда са саобраћајним пројектом зоне школе и 16 зона школа - решењем о техничком регулисању саобраћаја издатим од стране Секретаријата за саобраћај града Београда са скицом саобраћајне сигнализације и опреме у прилогу). По изради недостајућих пројеката за 90 зона школа, добијању решења Секретаријата за саобраћај за предметну техничку документацију, имплементацији саобраћајне сигнализације и опреме у зонама школа од стране концедента, концесионару ће бити предата хоризонтална саобраћајна сигнализација, делови саобраћајне опреме - пешачке ограде и саобраћајни стубићи, на одржавање.

Остали пројекти