КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је финансирање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње (аутобуских стајалишта, паркинг места и слично) са пратећим радовима у општини Србобран са јавним плаћањем. Постојеће стање многих улица, обухваћених овим предлогом је веома лоше, што отежава прилазе објектима у неповољним временским условима. Одводњавање многих улица такође није решено. Потребно је урадити модернизацију и изградња асфалтног коловоза са банкинама од дробљеног камена. Саобраћајнице на територији општине Србобран су недовољно одржаване, у доста запуштеном стању, при чему су њихови елементи веома оскудни јер су изграђени од материјала који не одговарају садашњим стандардима за изградњу путева. Будући да су саобраћајнице грађене у ранијем периоду, када је саобраћај био много мањег интензитета и оптерећења него данас, носивост коловоза је углавном незадовољавајућа за данашње потребе. Заштита путева од површинских вода је недовољна, што додатно утиче на деградацију слојева коловоза.

Приватни партнер је дужан да у уговореном року финансира, реконструише, односно рехабилитује и одржава локалну путну инфраструктуру у општини Србобран. Приватни партнер ће бити дужан да након извршених радова, одржава у исправном и функционалном стању изграђену мрежу, да одржава ниво квалитета мреже ради пружања услуга уговореног квалитета физичким лицима и привредним субјектима који послују на територији на којој се спроводи порјекат и реализује јавни уговор, односно кроз коју транзитирају, као и да након истека уговореног периода, обезбеди јавном партнеру даље несметано управљање и располагање реконструисаном и рехабилитованом путном мрежом. Приватни партнер има право на накнаду за доступност изграђене инфраструктуре, под условима који су дефинисани уговором. Приватни партнер има право на слободан приступ градилишту и на неометан рад на реализацији уговора, што је јавни партнер дужан да му омогући, у оквирима својих надлежности. Пројекат обухвата и одржавање постојеће путне мреже до максималног износа одређеног уговором, а на захтев јавног партнера у складу са потребама на терену.

Потенцијални представљени вид финансирања пројекта у односу на традиционални (буџетски) има предности које се огледају у доступности финансијских средстава и њиховој цени. Уколико би се јавни партнер одлучио на традиоционалан вид финансирања пројекта сматрамо да би кредитни ризик јавног партнера утицао на вишу цену позајмљених извора средстава. Такође, то би за последицу имало утицај на кредитну способност јавног партнера јер би за износ зајма гарант била општина Србобран. Такође сви ризици пројекта аутоматски би били пренети на општину Србобран и то би се одразило на њихов кредитни потенцијал. Општина има само делимичну могућност ограничења ризика и преношења ризика на крајње кориснике пројекта и такође нема могућност да подигне јавне приходе како би евентуално покрила неочекиване ризике. Ограничење кредитне, односно финансијске способности у деликатном тренутку у коме општина планира додатне капиталне пројекте у областима где није могуће пројектно финансирање имало би за последицу угрожавање тих пројеката због ограничене кредитне, односно финансијске способности општине.  

С друге стране правилним пројектним финансирањем кредитни ризик бива подељен између приватног (квалитетно извршени радови и пружене услуге у складу са уговореним квалитетом и благовремена отплата ануитета) и јавног партнера (иако не гарантује за дуг, доприноси могућности благовремене отплате кредита, благовременим уплатама накнада за доступност, ако су радови изведени и услуге доступности инфраструктуре пружене у складу са уговором). Правилним уговарањем са извођачима радова, претњом од пенала, ризици од кашњења у изградњи, ризици премашивања буџета као и ризици лошијих перформанси, односно квалитета радова, бивају ограничени. Ово је могуће постићи само уз ангажовање приватног партнера са искуством у области развоја инфраструктурних пројеката овог типа и пројектном финансирању.
 

Остали пројекти