КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже поверавање комуналне делатности производње топлотне енергије на територији града Зајечара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности производње топлотне енергије. Овај предмет пројекта обухвата финансирање, пројектовање, изградњу и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије компримованог гаса (природног). Предвиђено је да приватни партнер испоручује топлотну енергију, одржава систем, руководи набавком материјала за испоруку топлотне енергије.

Основ овог предлога пројекта је замена еколошки неповољног фосилног горива у употреби, економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије - дрвном биомасом. Најзначајнији потенцијал обновљивих извора енергије у Србији је енергија из биомасе и процењује се на 3,405 милиона тона (тона еквивалента нафте), а у укупном потенцијалу обновљивих извора енергије биомаса учествује са 60,3 процената.

Стање котловских јединица је врло лоше, па систем грејања ради на незадовљавајућем нивоу и емитује високе вредности загађујућих материја у атмосферу. Стога је неопходна изградња нове топлане како би се побољшао постојећи систем грејања на територији града Зајечара. Систем грејања би функционисао на такав начин да се део енергије испоручује на биомасу, а део на компримовани гас, што подразумева инсталирање нових котлова.

Постојећа топлана користи мазут као енергент, који је штетан због високих вредности емисије загађујућих материја у атмосферу. Неопходно је у што краћем року извршити изградњу нове топлане због емисија загађујућих материја, као и због лошег стања постојећих котловских јединица.

Реализација овог пројекта је у јавном интересу, јер доприноси решавању постојећих потреба од јавног значаја и проблема у начину снабдевања топлотном енергијом јавних и приватних објеката. У потпуности је у складу са енергетском политиком и политиком заштите животне средине како Републике Србије, тако и Европске уније.

Имплементација наведеног пројекта ће допринети повећању сигурности снабдевања јавних, пословних и стамбених објеката топлотном енергијом за потребе грејања, унапређењу термичког комфора, смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, као и редукцији емисије штетних гасова у животну средину услед преласка на еколошки прихватљив енергент - дрвну биомасу.

Предлаже се да инвестицију у потпуности покрива приватни партнер, те није потребно издвајати буџетска средства за реализацију предметног пројекта. Приватни партнер ће израдити потребну пројектну документацију, изградити потребне објекте, инсталирати сву потребну опрему и технологију, те вршити испоруку потребне количине топлотне енергије и управљање новим системом за производњу топлоте у току трајања уговорног периода. Јавни партнер ће приватном партнеру плаћати накнаду за испоручену топлотну енергију.

Остали пројекти