КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету Ц линија на територији града Лознице

Град Лозница нема јавно предузеће које обавља делатност градског и приградског превоза путника. Неопходно је спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на Пакету Ц линија на територији града Лознице, како би се обезбедио адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана Лознице, који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација.

Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Лознице је веома значајно са аспекта обезбеђивања превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника Лознице који исказују захтев за коришћењем квалитетније услуге приградског превоза путника, а у циљу доласка до одређене дестинације.

Веома значајно је истаћи да се функционисањем градско–приградског превоза путника на територији града Лознице обезбеђује одговарајућа мобилност грађана који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника за долазак до циљних дестинација, што за последицу има смањење броја индивидуалних путничких аутомобила у свакодневној употреби, те самим тим и смањење количине издувних гасова возила у ваздуху, уз напомену да је ово веома значајно са аспекта заштите животне средине.

Емисија штетних издувних гасова од стране моторних возила представља главни чинилац аеро загађења у свим већим срединама, а посебну угроженост имају најоптерећеније саобраћајнице које имају највећи пролазак аутобуса, што доводи до повећане концентрације штетних материја изнад дозвољених вредности.

Модернизација и даљи развој градско-приградског превоза путника на територији града Лознице би требало да има веома повољан утицај на животну средину и еколошку одрживост, и то у смислу: смањења буке од саобраћаја, смањења загађење ваздуха, смањења негативног утицаја саобраћаја на земљиште, и смањења потрошње енергије неопходне за одвијање саобраћаја.
 

Остали пројекти