КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Стара Пазова са јавним плаћањем

Разлози за предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства су са једне стране у немогућностима општине да финансира изградњу путне инфраструктуре по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за обезбеђење предметне инфраструктуре. Један од кључних додатних разлога предлагања предметног пројекта је могућност обезбеђење финансирања за целокупни пројекат од стране изабраног приватног партнера, као и очекивана ефикаснија реализација радова на постојећој и новој инфраструктури по овом моделу, уз преузимање одговарајућих ризика од стране приватног партнера. Ово се нарочито манифестује у погледу рокова, цене изградње, ризика финансирања, ризика изградње и других ризика којима приватни партнер може на квалитетнији начин да управља.

Оправданост за уговарање јавно-приватног партнерства садржани су у законској обавези општине Стара Пазова да обезбеди организацију и послове везане на првом месту за локалне и некатегорисане путеве као и улице у насељима на својој територији.

Овај предлог пројекта заснива се на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама општине и насељеним местима, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред изградње, реконструкције и рехабилитације обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање на целој територији општине и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет изведених радова и пружених услуга. Локална самоуправа неће по овом основу бити кредитно задужена имајући у виду начин на који је уређено јавно-приватно партнерство и концесије, док би се истовремено остварили циљеви смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга и обезбеђивања одређених бенефита за општину и друштво у целини. Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је остваривање и развој саобраћајног система који омогућава одрживу мобилност становништва и пружа подршку убрзаном развоју друштва и привреде и јачању конкурентности.

За успешно достизање циљева предложеног пројекта и стварање услова за континуирани развој мреже, а имајући у виду примењена пројектна решења и активности у претходно урађеним и усвојеним студијским пројектима, нарочито везаним за структуру, организацију и управљање целином путне мреже, будући корак у развоју мреже треба усмерити на реинжењеринг и унапређење постојеће путне и друге пратеће инфраструктуре, организације и управљања целином мреже.

У складу са захтевима кључних актера у систему (корисника и органа локалне самоуправе), реалним потребама и могућностима општине, треба створити услове за спровођење политике континуалног и равномерног будућег развоја путне мреже, нарочито имајући у виду стратегије и планове у другим областима друштвеног и привредног живота и развојне пројекте општине.
 

Остали пројекти