КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник у целини, једном приватном партнеру. 

Основни разлог поверавања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника. Наиме, разматрањем функционисања градско-приградског превоз путника на територији општине Мали Зворник  утврђени су основни недостаци у систему превоза, па је, с обзиром на број путника, јавни превоз економски неодржив имајући у виду велику пређену километражу због разуђености територије са једне стране и релативно мале приходе са друге стране.

Кроз организацију обављања линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана општине Мали Зворник који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општина је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности општине.

Како општина Мали Зворник нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности линијског превоза путника, неопходно је основати јавно предузеће или спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у саобраћају на територији општине Мали Зворник. Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања, а присутне негативне тенденције на одрживост јавног превоза (депопулација и коришћење алтернативних видова превоза) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову комуналну делатност.
 

Остали пројекти