КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Бабушница

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Бабушница у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем, тако да у овом тренутку је у функцији тек 65 процената инсталисане расвете.

Одржавање система јавног осветљења обухвата замену извора светлости (светиљки) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла, стаклених протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и кабловске инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила, контактори, фоторелеји, астрономски сатови, осигурачи) и по потреби, проширивање система јавног осветљења.

У целини гледано, квалитет одржавања система јавног осветљења је недовољан, што као последицу има неадекватан квалитет самог осветљења. Оваква ситуација угрожава безбедност свих учесника у саобраћају, а обзиром на то да на територији локалне самоуправе постоје и школске установе, проблем неадекватног осветљења додатно представља и проблем безбедности деце и њихових пратилаца у саобраћају.

На основу података о потрошњи електричне енергије, са анализом постојећег стања система јавног осветљења и увидом у фактичко стање у општини Бабушница, урађен је попис јавног осветљењапрема категорији пута, односно улицама у насељеним местима. 

Јавно осветљење има неколико важних функција, што поставља захтеве за пројектовање, извођење и одржавање система. У такве функције спадају: псветљење путних праваца (магистрални, регионални, локални, сеоски путеви, главне и споредне улице, саобраћајна сигнализација, тргови); осветљење пешачких површина (пешачке зоне, паркинг простори, игралишта, простори око зграда, дворишта и слично); декоративно осветљење (фасаде, споменици, мостови и слично).

За осветљење путних праваца главни критеријум је безбедност учесника у саобраћају, код осветљења пешачких површина додатно је укључен и естетски критеријум, док је код декоративног осветљења додатни акценат стављен на наглашавање детаља објекта који се осветљава. 

На основу анализа и прорачуна, недвосмислено се закључује да се предложеним ЛЕД светиљкама обезбеђује исти или виши ниво осветљености у односу на тренутно стање са огромном разликом у потребној снази, што експлицитно значи да се остварује огромна уштеда у потребној електричној енергији без смањења нивоа услуге и осветљености, тј. таквом уштедом се не умањује квалитет комуналне услуге нити безбедност. Набавка и инсталирање опреме за укључивање и искључивање јавног осветљења омогућило би смањење броја радних сати јавног осветљења на годишњем нивоу. Значајно је напоменути да, у складу са моделом уговора који је подзаконски акт који је прописало Министарство енергетике, под мерама уштеде енергије у овом случају, се подразумевају мере побољшања енергетске ефикасности активностима којима се постижу уштеде које се остварују оптималним управљањем, а које се односе на време рада осветљења, смањење радне снаге у одређеним временским периодима – димовање и друге мере у складу са законом, а све у циљу повећања уштеде енергије.
 

Остали пројекти