КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за одржавање улуца у путева на територији општине Бабушница

Предмет предложеног пројекта јесте поверавање комуналне делатности одржавања улица и путева на територији општине Бабушница на период од 5 година закључењем уговора о јавно-приватном партнерству између Општине Бабушница и приватног партнера. Комунална делатност одржавања улица и путева дефинисана је Законом о комуналним делатностима. Чланом 9. Закона о комуналним делатностима дефинисано је да се на поступак поверавања обављања комуналних делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије финансирање у целини или делимично обезбеђују примењиваће се одредбе закона којим се уређују јавно-приватна партнерства и концесије.

Одржавањем и унапређењем путне инфраструктуре унапређује се доступност свим природним и друштвеним ресурсима, као и мобилност становништва, што доводи до убрзања развоја сваког друштва. Инвестиције у путну инфраструктуру су оправдане имајући у виду утицај путне инфраструктуре на побољшање услова живота и потенцијала за развој привреде одређеног подручја. 

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката.


Овај предлог пројекта заснива се на идеји подизања нивоа услуге корисницима локалне путне инфраструктуре на територији општине Бабушница. Тренутно стање путне инфраструктуре, које није на задовољавајућем нивоу, је последица ограничених средства у буџету општине Бабушница за улагања у улице и путеве, као и недостајаћих техничких и кадровских капацитета ЈКП Комуналац које је основано да обавља ову комуналну делатност. Ангажовање квалитетног приватног партнера ће омогућити општини да у почетној фази уговора о јавно-приватном партнерству спроведе у неопходном обиму и квалитету програм одржавања и унапређења локалне мреже улица и путева и на тај начин подигне ниво услуге на целој мрежи улица и путева на територији општине током трајања уговора о јавно-приватном партнерству. 


Локална самоуправа неће по овом основу бити кредитно задужена имајући у виду начин на који је уређено јавно-приватно партнерство и концесије, док би се истовремено остварили циљеви смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга и обезбеђивања одређених бенефита за општину и друштво у целини.
За разматрање могућности покретања предметног поступка јавно-приватног партнерства урађена је анализа тренутног стања улица и локалних путева на територији општине Бабушница и постојећег начина обављања комуналне делатности одржавања улица и путева. Узети су у обзир подаци из претходних година о расположивим ресурсима, уложеним средствима из буџета општине, квалитету одржавања улица и путева, као и утицајима стања путне инфраструктуре на безбедност саобраћаја, здравље и безбедност људи и на заштиту животне средине.
 

Остали пројекти