КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавног осветљења на територији града Крагујевца

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама, јавно-приватно партнерство  је дефинисано као дугорочна сарадња између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално. Јавно-приватно партнерство може бити уговорно или институционално, зависно од тога да ли се између јавног и приватног партнера закључује јавни уговор, или их поред тога везује и сувласништво у заједничком привредном друштву.

Законом о комуналним делатностима, комуналне делатности су дефинисане као делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, а посебно су препознате, између осталих, производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, као и обезбеђивање јавног осветљења. Ове делатности су детаљније дефинисане као централизована производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, као и одржавање, адаптација и унапређење објеката и иснталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Поверавање ових делатности је дефинисано као временски орочено уговорно одређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или више јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе, а на поступак поверавања се примењују одредбе закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, енергетска услуга је дефинисана као услуга која обезбеђује материјалну или другу корист, односно добро настало комбинацијом примене енергетски ефикасних технологија или активности, које могу укључити рад, одржавање, управљање и контролу потребну за пружање услуге, која се пружа на основу уговора и која у нормалним околностима доводи до проверљивог, мерљивог, односно процењивог побољшања енергетске ефикасности или уштеда примарне енергије.Уговор о енергетској услузи може бити: уговор о енергетском учинку, уговор о ефикасној испоруци енергије (топлотне и/или електричне енергије) или други уговор који за предмет има повећање енергетске ефикасности, односно остваривање уштеде примарне енергије или воде, док енергетска услуга може обухватити и енергетски преглед, пројектовање, грађење, реконструкцију, енергетску санацију зграда, одржавање зграда и индустријских објеката, управљање и надзор над коришћењем енергије, као и друге активности.У случају када се енергетска услуга из члана 43. став 2. овог Закона финансира средствима буџета Републике Србије или су корисници енергетске услуге корисници јавних средстава, уговор о енергетској услузи сматра се јавним уговором, па права и обавезе уговорних страна и рок трајања уговора морају бити у складу са овим законом и законом којим се уређује област јавно-приватног партнерства.

Предмет предлога пројекта је додела уговора о јавно-приватном партнерству за повећање енергетске ефикасности у јавним објектима и реконструкцију система јавногосветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом у граду Крагујевцу. Под реконструкцијом у смислу овог пројекта се подразумева пројектовање, финансирање, замена дела дотрајале расвете новим савременим ЛЕД светиљкама и одржавање замењеног дела система јавне расвете.

Предмет будућег уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте спровођење мера са циљем ефикаснијег коришћења енергије, одговарајућег смањења емисије угљен-диоксида и смањења оперативних трошкова функционисања и одржавања јавних објеката и јавногосветљењау граду Крагујевцу.

У граду Крагујевцу јавно осветљење је застарело и неефикасно како енергетски тако и фотометријски. Збот тога се појавила потреба за замену дотрајале расвете новим савременим ЛЕД светиљкама које пружају боље осветљење и чија је примена исплативија. С обзиром да град нема допунских средстава на располагању да их финансира, модел јавно-приватног партнерства показује се као начин решавања проблема осветљења без задуживања и  раста јавног дуга. Јавно-приватно партнерство представља оквир заједничке акције јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења делатности од општег интереса и ефикасног и екомомски одрживог развоја инфраструктуре.

Остали пројекти