КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција и рационализација јавног осветљења на територији града Врања

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју града Врања обавља локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама, односно са информацијама које од њих са терена добије. Непосредно посао одржавања је од стране оснивача поверен локалном Јавном предузећу - Урбанизам и изградња града Врања.

Локална самоуправа у име и за рачун инсталисаних потрошача у делу јавне расвете на територији града Врања (буџетска пренешена средства) врши плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места града Врања. За напајање јавне расвете користе се дистрибутивне трафо станице у оквиру којих постоји посебан блок јавне расвете са одговарајућом аутоматиком за очитавање утрошка, укључивање и искључивање јавне расвете.

Јавна расвета у целини представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима града Врања и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне расвете у пријављеним улицама, односно стубовима градских насељених места. Сваке године врши се постављање декоративне расвете за божићне и новогодишње празнике и извршава допуна новогодишње расвете сходно материјалним могућностима. Јавна и декоративна расвета је власништво града Врања. Град буџетским средствима финансира одржавање јавног осветљења. Ни градска управа, а ни евентуално локално јавно предузеће, па ни месне заједнице, немају своје службе које би обављале послове непосредног одржавања јавне расвете и због тога се конкурсом (јавни позив) према Закону о јавним набавкама бира правно лице (предузетник) који ће одржавати јавно осветљење у наредном периоду. Налоге за рад, динамику и обим послова на одржавању јавног осветљења пректично издаје локална самоуправа која и надзором преко свог јавног предузећа/градске дирекције проверава извршене радове.

Утрошена средства за потрошену енергију јавне расвете указују на то да је у наредном периоду неопходно извршити комплетну реконструкцију и рационализацију система јавне расвете у насељеним местима града Врања. Како је јавна расвета у прилично лошем стању, те да је за очекивати, у будућем времену, и поскупљење електричне енергије сасвим се оправдано намеће високо рангирање проблема јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за град. Пројекат реконструкције јавне расвете је један од оних пројеката чија се инвестиција врло брзо враћа на опште задовољство свих житеља. Као могућа опција решавања проблема јавне расвете у граду Врању поред уобичајених финасијских механизама намеће се и концепт поверавања посла по моделу уговорног јавно-приватног партнерства.

На територији града Врања јавна расвета се може класификовати на следећи начин: расвета на надземној нисконапонској мрежи (ово је расвета која се налази на стубовима нисконапонске дистрибутивне мреже. Светиљке су власништво локалне самоуправе, а стубови са дистрибутивном мрежом, као и блокови јавне расвете се воде у пословним књигама Електродистрибутера), канделаберска расвета – кабловски развод (ово је расвета која је реализована кабловским расплетом, на канделаберима различитих типова (за осветљење путева, паркова, јавних површина) из слободностојећих ормара или директно са блокова јавне расвете у трафо-станицама) и декоративна расвета (ово је расвета која служи за декоративно осветљење објеката или јавних површина. Најчешће, напајање је са инсталације самог објекта, или из одговарајућег слободно стојећег разводног ормара. Реализује се на различите начине, а најчешће као расвета на стубовима или на земљи или расвета на фасади објекта).

Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта, предмет би била услуга организовања и управљања извођењем радова на замени постојећих светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама на постојећим стубовима јавне расвете и испоруке светлосне енергије одговарајућом заменском светиљком (са премеравањем нивоа пре и после уградње), са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, како би се обезбедили одређени бенефити за власнике инфраструктуре и друштво у целини, који из тога проистичу (безбедност корисника, заштита животне средине, подизање нивоа културе коришћења, уштеда у буџету локалне самоуправе).
 

Остали пројекти