КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић

Кроз организацију обављања приградског превоза путника на територији општине Богатић потребно је обезбедити првенствено адекватан превоз ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија грађана општине Богатић који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација, односно општина је дужна да обезбеди потребан обим и квалитет комуналне делатности јавног превоза у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга и материјалних могућности општине.

Како општина Богатић нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности превоза путника, неопходно је основати јавно предузеће или спровести поступак реализације пројекта јавно–приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања комуналне делатности приградског превоза путника у саобраћају на територији општине Богатић, а сходно одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, како би се обезбедио адекватан превоз ђака, радника  и других категорија грађана општине Богатић, а посебно оних лица која нису у могућности да користе алтернативне врсте превоза или би им то с обзиром на њихово имовинско или психофизичко стање било отежано.

Оснивање и почетак рада јавног предузећа захтевало би значајна финансијска улагања (материјално, техничко и кадровско оспособљавање јавног предузећа за обављање делатности превоза путника изискивало би значајна средства за набавку и одржавање возног парка, изградњу и одржавање паркинг простора и административно-управних објеката и значајне расходе за зараде запослених ), а присутне негативне тенденције на одрживост јавног превоза (депопулација и коришћење алтернативних видова превоза као што су превоз сопственим превозним средством и аутотакси превоз) не пружају гаранцију минималне економске одрживости постојања јавног предузећа које би обављало ову комуналну делатност.

На основу свега напред наведеног општина Богатић се опредељује да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно да обезбеди обављање комуналне делатности приградског превоза путника.

Пројекат поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника концесионару, довео би до уштеде буџетских трошкова, раста буџетских прихода, стварања одрживог система превоза путника као једног од највећих изазова урбаних и комуналних захтева и подизања нивоа ефикасности у пружању услуга корисницима комуналне делатности. 

Циљ овог предлога пројекта јесте увођење савременог системапревоза путника, односно поверавањем обављања делатности домаћег линијског превоза путника и то коришћењем возила нове генерације. Овакав систем уводи се са основним циљем да се усагласе жеље путника са ефикасним и економичним превозом. 

Узимајући у обзир искуства других градова и општина, поверавање делатности обављања превоза путника кроз модел јавно-приватног партнерства доводи до одличних резултата посматраних кроз призму остварених прихода, али и кроз комунални ред који је апсолутни приоритет општине Богатић. 

За општину Богатић од посебног значаја је обезбеђивање квалитетног приградског превоза путника јер се на тај начин директно утиче на квалитет услова рада. Наиме, квалитетном повезаношћу приградских насеља са општином, као и приградских насеља међусобно, линијама приградског превоза, омогућава се већа покретљивост радно способног становништа што ствара додатне погодности по питању упошљавања радне снаге и задржавање настањености становништвом мањих сеоских средина у околини општине.
 

Остали пројекти