КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа

Предмет концесионог акта је поверавање комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа. Реализација овог пројекта би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности и омогућавање одрживог система превоза у општини Медвеђа на дужи временски период. Најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге грађанима без значајнијег повећавања постојећих издатака из буџета општине за те намене, уз постизање ефеката заштите животне средине.

Предмет пројекта обухвата финансирање и унапређење услуге од јавног значаја, односно пружање услуге приградског превоза на територији општине Медвеђа.

Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима.

Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким возилима која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, односно путничких возила. 

За локалне самоуправе или јавна предузећа које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката поверавања обављања комуналних делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, ангажовање приватног партнера може да буде адекватно решење.

Могућност финансирања пројекта поверавања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Медвеђа од стране приватног партнера може се реализовати путем јавно-приватног партнерства са елементима концесије које се уређује јавним уговором између јединице локалне самоуправе као јавног партнера односно концедента и изабраног понуђача као приватног партнера односно концесионара.

Пројекти јавно-приватног партнерства са или без елемената концесије подразумевају финансирање пројекта од стране приватног партнера, где се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује, већ локална самоуправа преузима обавезу да омогући и повери приватном партнеру несметано обављање комуналне делатности, док би се за обављање предметне делатности приватном партнеру исплаћивала накнада на месечном ниову, односно исти би се финансирао од крајњих корисника услуге, односно грађана. Овакав модел финансирања представља оквир сарадње јавног сектора и приватног партнера, ради обезбеђења функционисања комуналних делатности, односно делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Остали пројекти