КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Бечеј

Уговарање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације је у претходним годинама обављано путем расписивања јавне набавке и избором најповољнијег понуђача, који у задатим условима може обавити захтеване активности. Према налозима надлежне службе општинске управе, послови и задаци су обављани у захтеваном обиму и динамици, на целој територији општине Бечеј.

Обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на простору општине Бечеј организовано је у свим сегментима који су законима и другим прописима у надлежности локалне самоуправе, те је оваквим приступом и континуитетом, створена основа за даље успешно предузимање превентивних мера на сузбијању заразних болести, инсеката и других штетних микроорганизама.

Закон о комуналним делатностима  који дефинише делатност зоохигијене као комуналну делатност, укључујући и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, не препознаје више поступак јавне набавке као могући начин организовања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе. Поред наведеног, начин избора пружаоца услуге путем поступка јавне набавке у целокупну активност уноси већу  дозу ризика из два разлога. Први разлог је да већи број поступака избора вршилаца услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у јединици времена повећава ризик да услуга не буде обезбеђена или да не буде обезбеђена благовремено. Други разлог је да се дугорочнијом сарадњом са предузећем које испуњава све законске услове, поседује међународне сертификате за обављање делатности и тиме континуирано прати развој и примењује нова научна достигнућа у обављању делатности,  ствара основ за далеко квалитетније извршавање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине.

Пројекат обухвата поверавање делатности и послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације и реализује се као уговорно јавно-приватно партнерство на одређени рок, тако што ће општина Бечеј, као јавни партнер закључити уговор са приватним партнером, изабраним кроз отворени поступак јавне набавке за пружање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, за целокупно подручје територије општине.

Општина Бечеј је по указаној потреби за обезбеђивањем континуираног обављања послова из делатности зоохигијене у делу који се односи на спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са Законом о комуналним делатностима, али и  Законом о заштити становништва од заразних болести и важећим подзаконским актима који регулишу ову област, исказала потребу за организовањем послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације путем јавно-приватног партнерства. 

Разлози за овакво опредељење и предлагање реализације Пројекта детерминисани су, с једне стране, у немогућности да општине у тренутним условима организује ову делатност поверавањем послова неком од постојећих ЈКП или формирањем новог, јер је процена да је за такву активност потребно издвојити значајна финансијска средства, те да је потпуно рационално и финансијски оправдана реализација пројекта уговорног јавно-приватног партнерства. 

Друга група разлога која опредељује овакву одлуку је могућност преноса одређених ризика на потенцијално заинтересованог приватног партнера. 

Разлози, односно оправданост за уговарање јавно-приватног партнерства и решавање проблема садржани су у законским обавезама, локалне самоуправе у вези са обављањем комуналне делатности зоохигијене и заштитом становништва од заразних болести.  Обављање делатности ДДД може бити предмет пројекта имајући у виду да се на приватног партнера може пренети пружање услуга у овој области у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама и Закона о комуналним делатностима. Имајући у виду наведени правни основ, као и законске обавезе јединице локалне самоуправе, а са циљем да се обезбеди испуњење ових обавеза, уз обезбеђивање квалитетних радова и услуга, уз преношење највећег дела ризика на приватни сектор, процењено је да се наведени циљеви најефикасније могу постићи у складу са ЈПП моделом.
 

Остали пројекти