КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији града Крушевца

Систем јавног превоза представља пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Крушевца, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови јавног превоза се финансирају из буџета града.

Имајући у виду да је тренутно стање система јавног превоза у прилично лошем стању, те да је очекивано и повећање трошкова превоза, оправдано се намеће високо рангирање проблема јавног превоза на листи пројеката од општег значаја за становнике подручја на којем је планирана имплементација овог пројекта. За разматрање могућности покретања поступка јавно-приватног партнерства неопходно је било класификовати тренутно јавни превоз и израдити анализу за коју су били неопходни подаци о потрошњи, трошковима превозног система и трошковима одржавања система јавног превоза у претходним годинама. Финансирање пројеката јавног превоза од стране трећих лица представља јавно-приватно партнерство између јединице локалне самоуправе и приватног партнера током вршења јавних услуга превоза. За локалне самоуправе које немају довољно средстава и немају на располагању техничку експертизу за реализацију пројеката за унапређење система јавног превоза, ангажовање приватног партнера може да буде врло атрактивно решење. Имајући у виду чињеницу да град Крушевац не располаже довољним финансијским средствима, нити има на располагању техничку експертизу за реализацију пројекта јавног превоза, ангажовање приватног партнера применом модела јавно-приватног партнерства за град представља атрактивно решење. Пројекти јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем „традиционалног“ (буџетског) модела улагања/финансирања.

Пројекат јавно-приватног партнерства подразумева финансирање пројекта од стране приватног партнера и на тај начин се буџет локалне самоуправе кредитно не задужује.Јавно-приватно партнерство заправо представља оквир за заједничко деловање јавног сектора и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност оваквих пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру јавног превоза на територији града Крушевца омогућује граду, као јавном партнеру, одређено смањење трошкова, а истовремено омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Законска решења, и последично регулатива локалних самоуправа, имају утицаја на квалитет услуга јавног градског и приградског превоза. Ова врста јавног превоза путника има своје специфичности у погледу организације услуге, приступа тржишту, управљања тржиштем, итд. Оцена квалитета услуге може се дати онда када постоји систем за праћење који се базира на скупу индикатора. Недвосмислено је да се квалитет услуге дефинише за кориснике, чији захтеви и потребе треба да се задовоље. Осим организацијске подршке (обухвата анализу квалитета система са становишта прихода/трошкова, ефикасности, ефектности, и друго), обележја квалитета обухватају услуге јавног градског и приградског превоза.

За успешно достизање циљева овог пројекта и стварање услова за континуални развој система, а имајући у виду примењена пројектна решења и активности у претходно урађеним и усвојеним студијским пројектима, нарочито везаним за структуру, организацију и управљање целином система јавног превоза путника у Крушевцу, будући корак у развоју система треба усмерити на реинжењеринг и унапређење постојеће структуре, организације и управљања целином система.

Сходно томе, у складу са захтевима кључних актера у систему (корисника-путника, оператора и органа локалне самоуправе), реалним потребама и могућностима града, треба створити услове за спровођење политике континуалног и равномерног будућег развоја система, што представља битан предуслов за стварање одрживог система јавног линијског превоза путника.

Основни циљеви пројекта поверавања јавног линијског превоза путника на територији града Крушевца путем јавно-приватног партнерства јесу усклађивање са важећом законском регулативом и ефикаснија организација превоза. У постојећем стању долази до преклапања линија и полазака превозника на градским и приградским линијама, те обзиром на број путника јавни превоз је економски неодржив имајући у виду велику пређену километражу због разуђености територије са једне стране и релативно мале приходе са друге стране. У том смислу, нова организација превоза подразумевала би смањење укупне километраже, јер би поверавањем целокупног превоза једном превознику исти могао значајно боље да организује превоз са мањом километражом и мањим укупним трошковима, истовремено подижући квалитет услуге.

Остали пројекти