КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Одржавање објеката и инсталација јавне расвете на подручју општине Трстеник обавља локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама, односно са информацијама које од њих са терена добије. Непосредно посао одржавања је од стране оснивача поверен локалном Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта Трстеник.

Локална самоуправа у име и за рачун инсталисаних потрошача у делу јавне расвете на територији општине Трстеник врши плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места општине Трстеник. Јавна расвета у целини представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима општине Трстеник и њену потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику, као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње.

По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне расвете у пријављеним улицама, односно стубовима општинских насељених места. Сваке године врши се постављање декоративне расвете за божићне и новогодишње празнике и извршава допуна новогодишње расвете сходно материјалним могућностима. Јавна и декоративна расвета је власништво општине Трстеник. Општина буџетским средствима финансира одржавање јавног осветљења. Ни општинска управа, а ни евентуално локално јавно преузеће, па ни месне заједнице, немају своје службе које би обављале послове непосредног одржавања јавне расвете и због тога се конкурсом (јавни позив) према Закону о јавним набавкама бира правно лице (предузетник) који ће одржавати јавно осветљење у наредном периоду. Налоге за рад, динамику и обим послова на одржавању јавног осветљења пректично издаје локална самоуправа која и надзором преко свог јавног предузећа проверава извршене радове.

Утрошена средства за потрошену енергију јавне расвете указују на то да је у наредном периоду неопходно извршити комплетну реконструкцију и рационализацију система јавне расвете у насељеним местима општине Трстеник. Како је јавна расвета у прилично лошем стању, те да је за очекивати, у будућем времену, и поскупљење електричне енергије сасвим се оправдано намеће високо рангирање проблема јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за лпкалну заједницу. Пројекат реконструкције јавне расвете је један од оних пројеката чија се инвестиција врло брзо враћа на опште задовољство свих житеља. Као могућа опција решавања проблема јавне расвете у општини Трстеник поред уобичајених финасијских механизама намеће се и концепт поверавања посла по моделу уговорног јавно-приватног партнерства.

Када је у питању јавно-приватно партнерство у оквиру предложеног пројекта, предмет би била услуга организовања и управљања извођењем радова на замени постојећих светиљки - штедљивим ЛЕД светиљкама на постојећим стубовима јавне расвете и испоруке светлосне енергије одговарајућом заменском светиљком (са премеравањем нивоа пре и после уградње), са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, како би се обезбедили одређени бенефити за власнике инфраструктуре и друштво у целини, који из тога проистичу (безбедност корисника, заштита животне средине, подизање нивоа културе коришћења, уштеда у буџету локалне самоуправе).
 

Остали пројекти