КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнертва којим се предлаже побиљшање енергетске, еколошке и економске ефикасности енергетског сектора Опште болнице Свети Лука Смедерево

Услед дотрајалости система за производњу топлотне енергије, котлова, пратеће машинске и електро опреме, као и технологије која се користи у вешерници Болнице, сагледане су могућности унапређења тренутног стања енергетског система. У складу са средствима1 која су опредељена за енергенте, односно расположивим финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења одабран је уговор о енергетској услузи, врста уговора уговор о испоруци топлотне енергије, при чему пружање ове врсте енергетске услуге од стране приватног партнера, доводи до проверљивог, мерљивог и/или проценљивог повећања енергетске ефикасности објекта, техничких система и/или уштеде примарне енергије, кроз увођење енергетски ефикасне технологије, односно поступака. Када је у питању јавни сектор, реализација овог модела енергетске услуге подразумева примену јавно-приватног партнерства, где мере унапређења финансира одабрани приватни партнер, без улагања од стране јавног партнера, у овом случају Болнице.

Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама. Овај вид уговора обухвата мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге.

Основ овог предлога пројекта је реконструкција техничко-технолошки застарелог система, који је последично неефикасан и функционално непоуздан, новим техничким решењем и употребом нових технологија. Решење за повећање енергетске ефикасности целокупног система и смањење губитака енергетских флуида је децентрализована производња топлотне енергије, из кондензационих каскадних гасних генератора на природни гас, који ће бити позиционирани у непосредној близини објеката који се загревају, то јест на самој фасади објеката. Досадашњи потрошачи водене паре се новим решењем конвертују у економичније технолошке пандане, тако да централизована производња санитарне топле воде прелази са пароводног грејача бојлера санитарне топле воде на топловодни, уз замену дотрајалих бојлера новим. Машине за прање веша које су користиле пару се мењају машинама за веш које ће преузимати топлу воду директно из нових гасних генератора и догревати је електро догрејачима. Потрошачи водене паре у вешерници се такође мењају новим сушилицама за веш и ваљком за пеглање, који ће се директно напајати топлотном енергијом из природног гаса. 

Енергент који ће се користити је природни гас. У овом тренутку нема могућности прикључка болнице на гасовод природног гаса, па је предвиђено да се природни гас добије конверзијом из Компримованог природног гаса. Одабраном приватном парнеру остаје могућност да се у будућности прикључи на гасовод природног гаса, уколико се за то остваре технички услови. 

Обавеза приватног партнера у овом пројекту је да из сопствених средстава изведе све неопходне радове и угради сву потребну поменуту опрему, и то током периода припреме и периода имплементације. У периоду главне обавезе, обавеза приватног партнера је да сву испоручену опрему одржава у потпуно функционалном стању и да обезбеди испоруку природног гаса до свих наведених потрошача, те да као најважнију обавезу из овог пројекта снабдева Болницу топлотном енергијом током целог периода трајања јавног уговора. Важно је нагласити да приватни партнер преузима све техничке, финансијске и оперативне ризике пројекта у свим фазама реализације и управљања пројектом, те гарантује стабилну производњу топлотне енергије за потребе свих обухваћених потрошача, у договореном квалитету, кроз уговорени период.
 

Остали пројекти