КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на територији града Крагујевца

Управљање јавним паркиралиштима, према одредбама Закона о комуналним делатностима, представља комуналну делатност од општег интереса. Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга. Поред тога, сагласно одредбама Закона о заштити потрошача, управљање јавним паркиралиштима је делатност од општег друштвеног и економског интереса.

Јавна паркиралишта могу да буду: стална, привремена и повремена. Стална паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и обележени за паркирање возила, а привремена паркиралишта су привремено уређене јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и обележени за паркирање возила. Под повременим паркиралиштима подразумевају се јавне саобраћајне површине и посебни простори у непосредној близини објеката у којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време њиховог трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.

Управљање јавним паркиралиштима је комунална делатност, која се сматра делатношћу од општег интереса, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима. Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем. Законом о комуналним делатностима прописано је да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије.

Кроз укључивање приватног сектора у изградњу објеката од јавног значаја и пружање јавних услуга могу да остваре бројне користи за своје грађане и читав систем, и то: бржа имплементација предмета концесије која се постиже поверавањем више фаза реализације приватном партнеру; уштеде у трошковима изградње путем брже реализације, набавке и смањења ризика прекорачења времена имплементације и трошкова; уштеде у трошковима пословања применом савремених технологија, квалификоване радне снаге и ефикасним коришћењем објеката; виши ниво квалитета; могућност финансирања предмета концесије без ангажовања ограничених буџетских средстава и задуживања на финансијском тржишту, и повећање јавних прихода: пореза на имовину и зараде, прихода од пројекта односно услуге.

Одговорност управљања гаражама подразумева да концесионар сноси пуну одговорност како за квалитет, тако и за исплативост обављања ове делатности, то јест наплату услуга од трећих лица, односно корисника. Изграђена гаража ће након истека јавног уговора бити предата јавном партнеру на управљање, у складу са одредбама јавног уговора и евентуално других уговора закључених од стране приватног партнера у вези са пројектом.
 

Остали пројекти